Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
395 kr
Studentmedlem:
316 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
790 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
60 inklusive formulären
Fler publikationer inom
Omslag

Detta bedömningsinstrument syftar till att upptäcka förändringar i en persons självrapporterade aktivitetsutförande över tid.

Slutsåld upplaga (2016/2017).

Ny upplaga kommer prel. 15 november 2020,
med några mindre ändringar från tid. upplaga.

The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är utvecklat i Kanada. Förbundet har givit ut en svensk översättning av COPM sedan 1998
och det är ett av de mest använda bedömningsinstrumenten bland landets arbetsterapeuter. COPM är ett evidensbaserat, väl beforskat instrument med en personcentrerad grund. 

Teoretisk grund

COPM var ursprungligen utvecklat för att erbjuda ett praktiskt verktyg för arbetsterapeuter som använde The Canadian Model of Occupational Performance (CMOP). Tillägget av begreppet engagemang  (E i CMOP-E) utgör en hörnsten inom arbetsterapi och avser att tydliggöra arbetsterapeutens unika intresse för såväl klientens engagemang i som utförande av aktivitet (Townsend & Polatajko, 2007). CMOP-E och COPM betonar det klientcentrerade förhållningssättet.

Avsedda användare

COPM  utvecklades ursprungligen som ett instrument för arbetsterapeuter men i dag används det även av andra professioner och team i strävan efter att nå en ökad personcentrering i vård- och omsorgsinsatser.

Målgrupper och områden

COPM används i forskning och inom många olika kliniska miljöer (flera olika klientgrupper) som beskrivs närmare i manualen. I manualen finns även två fallbeskrivningar från geriatrik och barn med adhd. 

Innehåll och tillämpning

COPM är en metod för individualiserad bedömning av en persons egen uppfattning av problem hen stöter på vid utförandet av en aktivitet. COPM används för att identifiera och prioritera problem, sätta mål och upptäcka förändringar i en persons uppfattning om sin förmåga vid utförande av olika vardagsaktiviteter. COPM är tänkt att användas vid början av en kontakt för att sätta mål och upprepas efter en lämplig tid för att fastställa förändring och resultat.

COPM utförs som en semistrukturerad intervju som tar ungefär 15–30 minuter att genomföra. Själva COPM-formuläret administreras av arbetsterapeuten, medan det är personen som identifierar problemen i hens aktivitetsutförande. 

COPM-formuläret är indelat i tre områden för aktivitetsutförande med olika aktiviteter: 

  • personliga dagliga aktiviteter,
  • produktivitet, och
  • fritid.

När de problemen i aktivitetsutförande har identifierats, ska personen skatta varje aktivitet utifrån hur betydelsefull den är för hen. Betydelsen skattas på en tiogradig skala utifrån:

  • betydelse (hur viktigt det är för personen att utföra aktiviteten),
  • utförande (hur personen upplever att hen kan utföra aktiviteten), och
  • tillfredsställelse (Hur nöjd personen är med sättet att utföra aktiviteten). 

Medelvärde för utförande och tillfredsställelse räknas fram. Vid en överenskommen tid efter den inledande bedömningen och interventionen görs en sedan en uppföljande bedömning.

Validitet och reliabilitet

Flera studier med COPM och olika klientgrupper och i flera länder visar på god validitet och reliabilitet. Studierna och referenserna framgår tydligt i manualen. 

COPM-formuläret

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 5 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en pdf-fil av COPM-formuläret. 

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning enligt APA-systemet:
"Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M.A., Polatajko, H., & Pollock, N. (2016). Canadian Occupational Performance Measure (COPM), (K. Samuelsson, A. Bergström & A. Carlsson, övers. och bearb., 5:e upplagan). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet: Canadian Occupational Performance Measure (COPM), 5th ed. (2014)."

Utgivningsår

2016

ISBN

978-91-87837-20-3

Omslag

Författare

Originalförfattare (5th ed., 2014): M. Law, S. Baptiste, A. Carswell, M-A. McColl, H. Polatajko & N. Pollock. Översättning: K. Samuelsson, A. Bergström & A. Carlsson