Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
480 kr
Studentmedlem:
384 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
960 kr
Fler publikationer inom

INGÅR I MOHO-KAMPANJEN i maj 2023 med 20 % rabatt på medlemspriset för medlemmar med koden "MOHO23". Detta instrument bedömer genom observation en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer.

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S) är ett observationsinstrument som bedömer en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid samspel med andra personer i någon form av aktivitet och/eller socialt samspel. ACIS-S bedömer däremot inte underliggande orsaker till brister i kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Med stöd av instrumentet bedöms personens utförande i ett socialt sammanhang och hur detta påverkar samspelet.

Nyreviderad manual släppt i maj 2023!

Från tidigare svenska översättning och bearbetning (2017) har följande nu uppdaterats: 

- Instrumentet används numera även med barn över tre år. 

- Ny forskning och utveckling (och färska referenser) från de senare åren. 

- Ny fiktiv fallbeskrivning framtagen utifrån Vuxenhabilitering. 

Färdighetsvariablerna (tid. bedömningskomponenterna), skattningsskalan och skattningskriterierna är de samma som tidigare. 

Teoretisk grund

ACIS-S har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund och är ett svensköversatt MOHO-instrument.

Avsedda användare

ACIS-S är utvecklat av och används främst av arbetsterapeuter. Även andra professioner som har behov av att förstå och bedöma en persons kommunikations- och interaktionsfärdigheter i aktivitet kan finna värde i att använda instrumentet.

Målgrupper och områden

ACIS-S är generiskt och inte bundet till någon specifik diagnosgrupp. Det kan användas när en person uppvisar svårigheter vad gäller kommunikations- och interaktionsfärdigheter oavsett om dessa svårigheter beror på en stroke, en psykiatrisk diagnos eller en utvecklingsstörning. ACIS-S är dock endast prövat på personer som är över 18 år.

Innehåll och tillämpning

Kommunikations- och interaktionsfärdigheterna betraktas i instrumentet utifrån två perspektiv:

  1. Fullföljande av målet eller syftet med aktiviteten. Har man beslutat att laga en lunch eller spela ett spel måste man samspela tills lunchen är klar eller spelet avslutats.
  2. Samspelet med andra människor. Vid samspel måste man kunna beakta motpartens reaktion, visa hänsyn för andras åsikter och kunna skapa en positiv atmosfär.

Instrumentet innehåller 20 bedömningskomponenter uppdelat i följande tre domäner:

  • fysisk kontakt
  • informationsutbyte
  • relationer

Bedömningskomponenterna skattas utifrån en fyrgradig skala.

Errata

Tryckfelsnisse har varit framme på sidorna 21-29 i domänrubriken. Det ska stå "Informationsutbyte" istället för "Informationsbyte".

Validitet och reliabilitet

I samverkan med Kirsty Forsyth och Gary Kielhofner har Lena Haglund och Anette Kjellberg studerat validitet och reliabilitet för den svenska versionen av ACIS-S. Resultatet tyder på god validitet och reliabilitet både för ACIS-S (Kjellberg et al., 2003) och den amerikanska originalversionen (Forsyth et al., 1999). Under senare år har även användbarheten gällande den svenska versionen studerats (Kjellberg & Haglund, 2016) och det resultatet stödjer praktisk tillämpning av ACIS-S.

Formulär/bilagor

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 37 i den inköpta manualen kan du ladda ner, fylla i och skriva ut en lösenordsskyddad PDF-fil av instrumentets sammanställningsformulär (bilaga A). Formuläret finns i högerspalten under "Dokument". 

Formulären är lösenordsskyddade främst av upphovsrättsliga skäl men även för att de ska användas på ett tillförlitligt sätt tillsammans med manualen. Vänligen observera att de ifyllbara formulären enbart fungerar i webbläsaren Explorer eller Adobe Acrobat Reader (kostnadsfritt pdf-hanteringsprogram). Webbläsarna Edge och Google Crome fungerar dessvärre ej för de ifyllbara filerna.

ICF-mappning 

ACIS-S bedömningskomponenter har 2017 mappats till Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (bilaga i manualen). Uppdatering av ICF har skett under årens lopp och täcker sedan 2017  alla åldrar. Förbundet har under 2019 granskat befintlig mappning av instrumentet.

Benämning/kodtext för nedanstående kategori och block har ändrats.
- b330 Funktioner för språkbehärskning och rytm i tal = b330 Funktioner för flyt och rytm i tal.
- Allmänna mellanmänskliga interaktioner (d710-d729) = Att ha allmänna mellanmänskliga interaktioner (d710-d729).

Observera även att ”b140 Uppmärksamhetsfunktion” är fel angivet - det ska vara "b140 Uppmärksamhetsfunktioner".

Beskrivningstexten för en ICF-kod anges inte i mappningen. Följaktligen har eventuella förändringar av beskrivningstext inte noterats i den uppföljande granskningen. De nya koderna som tillkommit och som vid granskningen bedömts relevanta för instrumentet, kan anses vara inkluderade i de beskrivningsnivåer som använts vid den tidigare mappningen.

Referens till manualen (APA-7)

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Forsyth, K., Salamy, M., Simon, S., & Kielhofner, G. (2017). Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S), (L. Haglund & A. Kjellberg, övers. och bearb., version 4.1). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Assessment of Communication & Interaction Skills (ACIS), version 4.0 (1998)."

Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar det amerikanska originalet från MOHO-IRM Clearinghouse. 

Författare

Originalförfattare (version 4.0/1998): K. Forsyth, M. Salamy, S. Simon och G. Kielhofner, Översättning och bearbetning till svenska (version 4.1/2017): Lena Haglund och Anette Kjellberg.

Faktaruta

Språk: Svenska
Sidantal: 44
Utgivningsår: 2023
Version: 4.2
ISBN: 978-91-87837-91-3
Artikel: 3273