Barns mening om aktiviteter (COSA-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
795 kr
Studentmedlem:
636 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1590 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
Materialet om 106 sidor innefattar en manual, formulär och en mappning till ICF
Fler publikationer inom

Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S) är ett självskattningsinstrument som ger barn möjlighet att själva uttrycka sin uppfattning om sin delaktighet i dagliga aktiviteter.

Detta instrument är personcentrerat, kunskapsbaserat och aktivitetsfokuserat och det kan användas i alla olika typer av verksamheter där arbetsterapeuter möter barn som har begränsningar gällande delaktighet i aktivitet. Den information som samlas in kan vidare användas för att planera och genomföra insatser i förhållande till barns aktiviteter i hemmet, i skolan och på fritiden. Denna manual är en första svensk översättning och bearbetning av originalet Child Occupational Self Assessment (COSA), version 2.2/2014.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO) och det klientcentrerade förhållningssättet. FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s rättigheter för personer med funktionsnedsättning är också viktiga grundstenar.

Avsedd användare

Främst leg. arbetsterapeuter men även andra professioner som i sitt yrkesutövande har behov av att förstå barnets egen uppfattning om sin kompetens i olika aktiviteter och hur betydelsefulla dessa är barnet. Vidare är kunskap i MOHO nödvändigt för att kunna använda instrumentet.

Målgrupp/verksamhetsområde

Barn och ungdomar 7-17 år.

Instrumentet innehåller 25 påståenden kring barns aktiviteter, där barnet dels skattar hur han/hon klarar att genomföra aktiviteterna (Kompetensskalan), dels skattar hur viktiga aktiviteterna är (Betydelseskalan). Utifrån barnets behov, ålder och mognad erbjuder instrumentet tre olika format för självskattningen: med symboler, utan symboler samt en kortsorteringsversion. Ytterligare anpassningar av instrumentet kan göras.

Manualen beskriver såväl instrumentets teoretiska bakgrund och forskning, som hela processen kring förberedelserna och genomförandet av självskattningen. Vidare innehåller manualen instrumentets olika formulär, en mappning av påståendena till ICF och tre praktiska exempel utifrån barn med olika funktionsnedsättningar och anpassade till svensk kontext.

Validitet och reliabilitet

Den internationella forskningen på instrumentets originalversion visar på evidens för god validitet för att mäta kompetens och betydelse av barns uppfattning om sina vardagliga aktiviteter.

Detta är den första version av instrumentets som översatts, bearbetats och kulturanpassats till svenska förhållanden. Som ett led i att tvärkulturellt validera den svenska versionen har COSA-S testats av arbetsterapeuter verksamma inom barnhabilitering och barn och ungdomspsykiatri i olika delar av Sverige, totalt 12 stycken. Arbetsterapeuterna har tillsammans med barn/ungdomar provat självskattningsformulärets påståenden och förklaringar för att testa om den svenska översättningen var lätt att förstå av barn/ungdomar. Arbetsterapeuterna har gett synpunkter på formuleringar i påståenden och förklaringar samt manualen, vilket har lett till justeringar både i skattningsskalor och förklaringar till påståendena. Ytterligare studier för att ta fram evidens för validitet och reliabilitet för den svenska versionen av COSA är på gång och kommer att presenteras i en framtida reviderad manual.

Formulären för utskrift

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 59 i den inköpta manualen kan du ladda ner, fylla i och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-filer av instrumentets formulär. Observera att du här själv får välja vilket format/bilaga du vill skriva ut.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
Kramer, J., ten Velden, M., Kafkes, A., Basu, S., Federico, J., & Kielhofner, G. (2016). Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S), (M. Peny-Dahlstrand, A-M. Öhrvall, M. Munkholm & E. Bjuvmar, övers., version 1.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet: Child Occupational Self Assessment (COSA), version 2.2/2014).

Översättning och bearbetning av det amerikanska originalet Child Occupational Self Assessment (COSA). Om du ska bedriva någon form av utvecklingsarbete eller forskning rekommenderas att du införskaffar ursprungsmaterialet. 

Manualen beskriver instrumentets uppbyggnad, innehåll, användningsområden, anpassningsmöjligheter, genomförandeprocessen, tolkning av svaren, interventionsplanering och sammanställning av resultatet. Tre exemplen utifrån svenska förhållanden ingår även.

Utgivningsår

2016

ISBN

978-91-87837-16-6

Författare

Ursprungsförfattare: J. Kramer, M. ten Velden, A. Kafkes, S. Basu, J. Federico & G. Kielhofner., Översättning och bearbetning till svenska (version 1.0/2016): Marie Peny-Dahlstrand, Ann-Marie Öhrvall, Michaela Munkholm och Eva Bjuvmar.