Steg i rätt riktning för Steg till arbete

Sveriges Arbetsterapeuter har under våren intensifierat arbetat med att belysa och driva opinion kring den ohållbara situation som råder hos många leverantörer inom Arbetsförmedlingens tjänst Steg till Arbete (STA).

Utifrån resultaten i förbundets medlemsenkät, som du kan ta del av nedan, har vi bland annat tillskrivit ansvariga statsråd inom Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsutskottets ledamöter, Arbetsförmedlingens generaldirektör samt styrelse, och efterfrågat en dialog om gemensamt handlande framåt. Förbundet har även samtalat med funktionshindersrörelsen och representanter från leverantörssidan.

Under juni har detta resulterat i att vi haft flera dialogmöten. Förbundet träffade statssekreterare Sophia Montelius från Arbetsmarknadsdepartementet den 17 juni och har även träffat representanter från Arbetsförmedlingens ledning vid ett par tillfällen tillsammans med representanter från leverantörsföretagen samt Funktionsrätt Sverige.

– Mötena har varit framåtsyftande och vår upplevelse är att både Arbetsförmedlingens ledning och ansvariga inom regeringen har uppmärksammat och till stor del förstår problematiken samt arbetar lösningsorienterat. Vi har från förbundet framfört ett tydligt önskemål om att fortsatta dialogmöten ska hålls kontinuerligt för att diskutera den fortsatta uppföljningen och implementeringen av tjänsten. Arbetsförmedlingens representanter fick med sig bollen och vi hoppas de tar på sig ansvaret för att vara organisatör av dessa möten. Förbundet kommer fortsatt följa utvecklingen och agera för förbättringar, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande.

Rapport: Arbetsterapeuter inom Steg till arbete

Läs sammanställningen av enkätens resultat i rapporten Arbetsterapeuter inom Steg till arbete (pdf).

Arbetsterapeuter har en central roll när det gäller utformningen av tjänsten, något som Sveriges Arbetsterapeuter i grunden ser positivt på. Det är dock mycket bekymmersamt att en så stor del av arbetsterapeuterna hos leverantörerna uppger att de har en undermålig arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt – något förbundet inte kan acceptera. Bristerna är flera och handlar om allt ifrån ledning och struktur i verksamheten till möjlighet att ha egen kontroll och påverka arbetssituationen. Många har också lämnat uppdragen efter en mycket kort tid på grund av bristerna. Att så många arbetsterapeuter uppger svårigheter att kunna arbeta med kvalitet utifrån sin legitimationskompetens är anmärkningsvärt.

Kontakta oss för stöd och lämna in klagomål

Vi vill avslutningsvis uppmana medlemmar som upplever problem eller oegentligheter relaterade till STA att även fortsatt kontakta förbundets rådgivning för fackliga frågor vid behov av stöd, men också att lämna in klagomål via Arbetsförmedlingens klagomålshantering:

– Samtidigt anser vi inte att det är de anställdas eller allmänhetens ansvar att följa upp en så central insats hos Arbetsförmedlingen. Det måste myndigheten själv ta det största ansvaret för, betonar Ida Kåhlin.

Relaterade artiklar