Möte om Steg till arbete med Arbetsförmedlingen – viktigt att lämna in klagomål

Sveriges Arbetsterapeuter träffade Arbetsförmedlingen den 3 maj och presenterade resultatet av den enkätundersökning om arbetsterapeuters förutsättningar hos leverantörer inom Arbetsförmedlingens tjänst Steg till arbete, STA, som förbundet genomförde tidigare i vår. Resultatet från enkätundersökningen kan du ta del av här.

– Vi hade ett bra möte med representanter från de avdelningar hos Arbetsförmedlingen som är involverade i tjänsteutveckling, upphandling och uppföljning av tjänsten, säger förbundsordförande Ida Kåhlin. Vi fick presentera resultatet och ha dialog om den oroande bild som enkäten visar när det gäller förutsättningar för arbetsterapeuters arbete.

Läs rapporten

Läs sammanställningen av enkätens resultat i rapporten Arbetsterapeuter inom Steg till arbete (pdf).

Oacceptabel arbetsmiljö

Arbetsterapeuter har en central roll när det gäller utformningen av tjänsten, något som Sveriges Arbetsterapeuter i grunden ser positivt på. Det är dock mycket bekymmersamt att en så stor del av arbetsterapeuterna hos leverantörerna uppger att de har en undermålig arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt – något förbundet inte kan acceptera. Bristerna är flera och handlar om allt ifrån ledning och struktur i verksamheten till möjlighet att ha egen kontroll och påverka arbetssituationen. Många har också lämnat uppdragen efter en mycket kort tid på grund av bristerna. Att så många arbetsterapeuter uppger svårigheter att kunna arbeta med kvalitet utifrån sin legitimationskompetens är anmärkningsvärt, vilket vi särskilt framförde till Arbetsförmedlingen.

Viktigt att lämna in klagomål

Arbetsförmedlingen berättade att de prioriterar och sätter av särskilda resurser för uppföljning av den stora mängd klagomål som inkommit till myndigheten gällande STA, något som Sveriges Arbetsterapeuter ser positivt på. Resultatet av enkätundersökningen och de brister som framkommit på gruppnivå kommer att kunna användas för framtida utveckling av tjänsten inför en ny avtalsperiod och upphandling. För att däremot kunna göra något under pågående avtalsperiod behöver myndigheten kunna knyta klagomål till respektive leverantör och ort. Därför hänvisar de att lämna in klagomål via Arbetsförmedlingens klagomålshantering, vilket vi rekommenderar alla medlemmar att göra, via länkarna nedan:

– Samtidigt anser vi inte att det är de anställdas eller allmänhetens ansvar att följa upp en så central insats hos Arbetsförmedlingen. Det måste myndigheten själv ta det största ansvaret för, betonar Ida Kåhlin.

Förbundet kommer att fortsatt följa upp Arbetsförmedlingens utveckling av tjänsten och uppmärksamma resultatet till berörda ansvariga på olika sätt.

Återigen, tack alla ni som var med och besvarade enkäten!

Relaterade artiklar