Sveriges Arbetsterapeuter kommenterar direktiven till utredning

Sveriges Arbetsterapeuter gläds åt att direktiven till utredningen Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården äntligen presenteras. Det är angeläget att frågan om statligt huvudmannaskap utreds ordentligt. "De stora ojämlikheter vi ser inom hälso- och sjukvården behöver genomlysas för att skapa förändring. Vi ser fram mot att bidra till utredningen på allra bästa sätt", säger Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter.

Sveriges Arbetsterapeuter är samtidigt förbluffade över att den kommunala hälso- och sjukvården inte omfattas av utredningens direktiv. Utifrån att direktivet säger att kommittén ska ta sin utgångspunkt i de problem som finns inom hälso- och sjukvården ställer vi oss frågande till om det ens är genomförbart när en så stor del av vården hälso- och sjukvården som den kommunala utgör exkluderas. 

- Om vi ska ha en hälso- och sjukvård som är jämlik, patientsäker och kunskapsbaserad oavsett huvudman måste vi se till helheten, framför allt utifrån omställningen till Nära vård, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter.

Mer om själva utredningen och direktivet läser du nedan:

Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården Dir. 2023:73

Regeringen uppdrar åt en parlamentariskt sammansatt kommitté att ta fram beslutsunderlag som gör det möjligt att stegvis och långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Uppdraget omfattar endast den regionalt finansierade hälso- och sjukvården och därmed inte huvudmannaskapet för den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. 

Kommittén ska bland annat:

  • analysera och belysa för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården, 
  • lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem som utgår från patienter och tar hänsyn till medarbetares behov, 
  • föreslå en genomförandeplan med tidsplan för hur staten stegvis och långsiktigt helt eller delvis kan ta över huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården, och 
  • inom ramen för genomförandeplanen, identifiera vilka åtgärder som krävs för att genomföra kommitténs förslag. 

I uppdraget ingår inte att lämna författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 2 juni 2025.

Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården - Regeringen.se