För första gången lyfts kognitivt stöd i nya riktlinjer för adhd och autism

I den nya versionen av de nationella riktlinjerna för adhd och autism som publiceras av Socialstyrelsen i dag ges för första gången rekommendationer kring kognitivt stöd. Sveriges Arbetsterapeuter har stora förhoppningar om att de nya riktlinjerna kommer att ge bättre förutsättningar för att tydliggöra arbetsterapeuters roll inom området. Riktlinjerna innehåller även ändrade rekommendationer kring tyngdtäcken.

Riktlinjerna, som publiceras av Socialstyrelsen i dag, vänder sig framför allt till beslutsfattare i hälso- och sjukvården, elevhälsan och socialtjänsten och syftar till att vara ett stöd för prioriteringar i verksamheten. Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin har varit adjungerad till den ledningsgrupp som ansvarat för framtagandet av riktlinjerna.

I de nya riktlinjerna finns förutom justeringar i relation till de remissynpunkter som kommit in, även nya specifika rekommendationer, bland annat kring området kognitivt stöd, vilket tidigare har saknats. För första gången omfattar riktlinjerna nu även prioriterade rekommendationer (tidigare FoU) för tyngdtäcken vid allvarlig sömnlöshet där annat stöd för goda sömnvanor inte gett effekt. Det gäller vuxna med adhd eller autism där Socialstyrelsen nu rekommenderar åtgärden. För barn ligger rekommendationen fortfarande kvar på FoU.

– Det är ett stort steg i rätt riktning att riktlinjerna nu även ger rekommendationer kring kognitivt stöd, säger Christina Lundqvist, utvecklingschef, Sveriges Arbetsterapeuter. Att tidiga insatser, kognitivt stöd och tyngdtäcken nu har fått en så hög prioritering i riktlinjerna visar på vikten av att det börjar erbjudas i högre utsträckning än som sker i dag.

Arbetsterapeuter har stor kompetens inom kognitivt stöd. Det har stor betydelse när det gäller att få till en fungerande vardag för personer med adhd och autism men för även deras familjer.

– Sveriges Arbetsterapeuter har stora förhoppningar om att de nya riktlinjerna kommer att ge bättre förutsättningar för att tydliggöra arbetsterapeuters roll inom området och som förbund kommer vi nu på olika sätt att verka för att bidra till det, säger Christina Lundqvist.  I exakt vilken form vet vi ännu inte men vi planerar riktade insatser till arbetsterapeuter framöver samt påverkansarbete gentemot chefer och andra beslutsfattare. Vi ser fram emot att gå djupare in i materialet nu och hoppas också att regioner och kommuner tar till sig rekommendationerna så att de kommer till nytta ute i verksamheterna.

När det gäller tillgång till arbetsterapi för personer med adhd och autism varierar möjligheterna till det i Sverige, ibland till följd av den brist på arbetsterapeuter som råder men även på grund av en okunskap kring vad arbetsterapeuten kan bidra med i teamet, exempelvis inom BUP och primärvården.

På Socialstyrelsens webbplats hittar du de nya riktlinjerna. 

Fakta: Kognitivt stöd

Kognitivt stöd kan underlätta vardagen och till viss del kompensera för de begränsningar som kognitiva svårigheter kan medföra. Arbetsterapeuter har särskild kompetens inom området och insatserna kan handla om anpassningar i den fysiska miljön, anpassat förhållningssätt i den psykosociala miljön, stöd för att etablera rutiner samt tips om konsumentprodukter och förskrivning av hjälpmedel. Enligt de nationella riktlinjerna så kan kognitivt stöd erbjudas tidigt utifrån individens behov.

För att få vardagen att flyta på bättre kan insatserna handla om:

  • struktur och rutiner
  • dygnsrytm och rutiner för sömn
  • strategier för att hantera tid
  • strategier för att komma ihåg
  • att upprätthålla motivation och koncentration
  • anpassning av miljö
  • förhållningssätt och bemötande
  • kognitiva hjälpmedel

Mer om kognitivt stöd finns att läsa i det nationella vård- och insatsprogrammet om adhd.