Kvalitetsutmärkelsen

Varje år har Sveriges Arbetsterapeuter delat ut en kvalitetsutmärkelse till verksamhet som arbetat med att förbättra och bidra till en ökad personcentrering och där arbetsterapeuter haft en bidragande roll.

Vinnare av kvalitetsutmärkelsen 2019

Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsutmärkelse 2019 tilldelas Arbetsterapi och fysioterapiverksamheten, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, för deras förbättringsarbete Radiusmottagningen – Ett samlat, effektivt omhändertagande med ökad kvalitet för patienten.

I verksamheten har ett nytt arbetssätt utvecklats för personer med icke-kirurgiskt behandlad radiusfraktur. I syfte att nå ett effektivare arbetssätt har professioners kompetens nyttjats på ett effektivare sätt med ett direktspår till arbetsterapeut och fysioterapeut vid uppföljningen. Ett resultat efter förändringen är att 70 % av patienterna träffar arbetsterapeut/fysioterapeut direkt. En tryggare vårdkedja för personen och ökad kvalitet i omhändertagandet har även varit målet. Resultatet av utvärderingen visar på en stor patientnöjdhet, där 100 % är nöjda med återbesöket. Personerna känner sig även tryggare, är bättre informerade och uppger färre komplikationer.

Förbundet vill särskilt lyfta fram:

  • Arbetet visar på ett gott exempel på där man på ett strukturerat sätt utvecklat verksamheten för att använda rätt kompetens på rätt plats för möta upp mot personernas behov.
  • Att tillvägagångssättet i förbättringsarbetet är tydligt beskrivet.
  • Att förbättringsarbetet är implementerat i ordinarie verksamhet.
  • Att resultatet av förbättringsarbetet bidragit till att personerna känner sig nöjda, tryggare och bättre informerade.

Vill du veta mer om den vinnande arbetet? Ta del av ansökan och projektrapport med kontaktuppgifter.

Vinnarna 2018

Kvalitetsutmärkelsen 2018 tilldelades arbetsterapeuterna på Neurorehab, Rehab Väst, Region Östergötland för deras utvecklingsarbete Personcentrerad rehabilitering på Neurorehab, bredda behandlingsalternativTa del av projektrapporten.

Frågor?

Frågor om kvalitetsutmärkelsen ställer du till Christina Lundqvist, christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se eller 08-507 488 94.

Om utmärkelsen

För att kunna uppnå en god och säker arbetsterapi behöver vi arbeta med kvaliteten på arbetsterapins insatser och tjänster. I förbundets kvalitetspolicy står beskrivet vad kvalitet i arbetsterapi är och ett antal kvalitetsindikatorer för att mäta detta finns fastställda. I policyn finns också förbundets utmärkelse för kvalitetsutveckling omnämnd som ett ansvar som Sveriges Arbetsterapeuter har. Inriktning för utmärkelsen har varierat genom åren och under 2017–2019 har fokus varit på förbättringsarbete relaterat till personcentrering.

Gå med du också!

Bli medlem