Kvalitetsutmärkelsen

Varje år delar Sveriges Arbetsterapeuter ut en kvalitetsutmärkelse till verksamhet som arbetat med att förbättra och bidra till en ökad personcentrering och där arbetsterapeuter haft en bidragande roll.

Ansökningstiden för 2019 års utmärkelse gick ut den 6 december och vinnare kommer att tillkännages under februari/mars.

Om kvalitetsutmärkelsen

För att kunna uppnå en god och säker arbetsterapi behöver vi arbeta med kvaliteten på arbetsterapins insatser och tjänster. I förbundets kvalitetspolicy står beskrivet vad kvalitet i arbetsterapi är och ett antal kvalitetsindikatorer för att mäta detta finns fastställda. I policyn finns också förbundets utmärkelse för kvalitetsutveckling omnämnd som ett ansvar som Sveriges Arbetsterapeuter har.

Inriktning för utmärkelsen har varierat genom åren och under 2017–2019 har fokus varit på förbättringsarbete relaterat till personcentrering.

Jury

Insända ansökningar bedöms av en jury med representanter från professionsstrategiskt råd, brukarråd och expertpanelen. Beslut fattas av förbundsstyrelsen och tillkännages i februari/mars.

Juryn kommer att ta ställning till inkomna ansökningar utifrån följande bedömningskriterier:

  • Att bakgrund, problem, mål och tillvägagångssätt finns tydligt beskrivet
  • Att det finns mätbara resultat och förbättringar som redovisas/beskrivs
  • Att arbetet har en tydlig koppling till arbetsterapi
  • Arbetet har en tydlig koppling till personcentrering och personens delaktighet
  • Intresse för spridning till andra verksamheter
  • Grad av nytänkande

Pris

  • 1:a pris: 10 000 kr
  • 2-3 pris är hedersomnämnanden.

Vinnarna 2018

Kvalitetsutmärkelsen 2018 tilldelades arbetsterapeuterna på Neurorehab, Rehab Väst, Region Östergötland för deras utvecklingsarbete Personcentrerad rehabilitering på Neurorehab, bredda behandlingsalternativ. Ta del av projektrapporten.

Frågor?

Frågor om kvalitetsutmärkelsen ställer du till Christina Lundqvist, christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se eller 08 507 488 94.

Gå med du också!

Bli medlem