Fokusområden 2019–2021

För perioden 2019–2021 är förbundets vision att kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle, och att omvärlden ser att arbetsterapeuter, oavsett var de utför sitt arbete, får människors vardag att fungera.

Vi jobbar för att:

  • fler arbetsterapeuter finns på arbetsmarknaden
  • arbetsterapeuters utbildning är samhällsrelevant och håller en hög kvalitet
  • arbetsterapeuters kompetens används ändamålsenligt och i ökad utsträckning förebyggande och hälsofrämjande
  • arbetsterapeutens kompetens används ändamålsenligt och i ökad utsträckning i den nära vården
  • hälso- och sjukvårdens nationella kunskapsstyrning omfattar arbetsterapeutiska insatser på alla nivåer i samhället
  • arbetsterapeuters kompetens tas tillvara i övergången mot en alltmer digitaliserad hälso- och sjukvård
  • arbetsterapeuters kompetens används i högre grad för att uppnå ett jämlikt och hållbart samhälle för alla