Rehabilitering och hjälpmedel i fokus - en spännande höst väntar!

Nationell styrning inom hjälpmedelsområdet och Nationellt kompetenscenter för äldreomsorg.

Det är med stor glädje som vi ser att ytterligare ett steg är taget för nationell styrning inom hjälpmedelsområdet. Regeringen ger ett uppdrag åt Socialstyrelsen att analysera vad det finns för förutsättningar att ta fram nationella riktlinjer för bland annat området rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Myndigheten ska även redovisa vilka för- och nackdelar det finns med att avgränsa området. Extra glada är vi för att regeringen är tydlig med att Socialstyrelsen ska när uppdraget genomförs föra dialog med Sveriges arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och andra relevanta aktörer.

Vi är även mycket glada över det uppdrag som Socialstyrelsen har fått att inrätta ett nationellt kompetenscenter för äldreomsorg hos dem. Socialstyrelsens kompetenscentrum ska vara ett nationellt stöd till kommuner och verksamheter samt utveckla kunskapen om äldreomsorg. Myndigheten ska arbeta verksamhetsnära och samverka tvärprofessionellt med relevanta aktörer. Meningen är att öka kunskapen om äldreomsorg på nationell nivå.

Socialstyrelsen ska:
• samla in information och arbeta utåtriktat samt träffa företrädare för kommuner och verksamheter i olika delar av landet för en kontinuerlig kunskapsutveckling i kommunerna samt för att det på nationell nivå ska finnas aktuell kunskap om kommunernas arbete och utmaningar med att bedriva äldreomsorg,
• tillsammans med relevanta aktörer, utveckla och stödja implementering av målgruppsanpassade praktiska stöd och nya arbetssätt,
• bidra till utveckling genom kontinuerlig omvärldsbevakning.