Nationella vårdkompetensrådets slutrapport

I Nationella vårdkompetensrådets slutrapport ”Kompetensförsörjning inom primärvården” presenteras en rad viktiga förslag för att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen inom primärvården vilket innefattar såväl regional primärvård och kommunal primärvård.

 I enlighet med uppdraget innehåller även rapporten ett planeringsunderlag och rekommendationer för ST-tjänster och specialister i allmänmedicin. Rapporten har tagits fram tillsammans med Socialstyrelsen och i dialog med berörda aktörer.

Bland förslagen föreslås satsningar på ledarskapet och att införa ett ledningssystem för ledarskap inom primärvården samt ett nationellt ledarskapsprogram för chefer inom primärvården. Särskilda satsningar rör chefer som arbetar i primärvård i landsbygd eller i socioekonomiskt utsatta områden. Även satsningar för att kunna använda digitala verktyg och arbetssätt för att stärka teamarbete och kompetensförsörjning.

Det föreslås även förbättrade förutsättningar för forskning i primärvården. Bland annat föreslås att tillföra medel för forskning och satsning på forskarskolor.  Även att VFU behöver stärkas så att det kan tillhandahållas i ökad utsträckning inom kommunal primärvård och i glesbygdsområden.

Många av förslagen ligger helt i linje med det vi från Sveriges Arbetsterapeuter fört fram när det gäller hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser , berättar Ida Kåhlin, förbundsordförande. Det är viktigt att förslagen omfattar både regional och kommunal primärvård och att det skapas förutsättningar för samverkan och teamarbete. Ökade möjligheter till VFU och forskning i primärvården som föreslås är ett viktigt steg vidare i den förflyttning som behöver göras för att stärka den nära vården.

Till rapporten