Första riktlinjer för adhd och autism publicerade

Socialstyrelsen har släppt en första remissversion av nationella riktlinjer för adhd och autism. Riktlinjerna omfattar vård och stöd till barn och vuxna med fastställd adhd eller autism, eller en misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vänder sig i första hand till beslutsfattare och chefer som grund för prioriteringar.

I de centrala rekommendationerna betonas tidiga och stödjande insatser även innan diagnos. Exempelvis kan det handla om anpassningar i miljön. Arbetsterapeuter är en av de kompetenser som beskrivs ingå i teamen.  I rekommendationerna betonas även samverkan, sammanhållna insatser och kompetensutveckling.

Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin har varit nära involverad i riktlinjens framtagande då hon varit adjungerad till projektledningen.  Att riktlinjer kommer på plats menar hon kan möjliggöra att det stöd som erbjuds för barn och vuxna med adhd eller autism kan bli mer jämlikt över landet. Arbetsterapeuter har mycket att bidra med och skulle kunna användas i högre grad än i dag inom till exempel BVC, förskola och skola.

Förbundet påbörjar nu arbetet med att samla in arbetsterapeuters synpunkter för remissvaret (20 januari). Ett viktigt medskick redan nu är att riktlinjen behöver omfatta även kognitivt stöd och kognitiva hjälpmedel, vilket saknas i denna version.

Läs riktlinjerna i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats,