Välfärdskommissionen presenterar 29 förslag för en starkare välfärd i hela Sverige

Välfärdskommissionens 29 åtgärdsförslag syftar till att stärka kommunsektorns förmåga att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden, eftersom välfärden står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och finansiering.

Befolkningen lever allt längre och i takt med att ålderssammansättningen i befolkningen förändras uppstår ett större behov av vård och omsorg i många kommuner och regioner. Om antalet anställda ökar i takt med andelen äldre beräknas det så kallade finansieringsgapet uppgå till 30–45 miljarder kronor år 2026. För att täcka behovet beräknas drygt 40 procent av alla nya jobb behöva vara i kommunalt finansierad verksamhet fram till år 2035. Fyra övergripande områden pekades ut som särskilt viktiga: digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsmiljö, effektivisering samt styrning.

Sveriges Arbetsterapeuter har varit med och påverkat utredningen genom att lämna synpunkter via Saco.

– Det är glädjande och viktigt att ett ökat fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser lyfts fram som en betydande del av lösningen på välfärdens utmaningar, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande i Sveriges Arbetsterapeuter. Det är även mycket bra att arbetsvillkor och arbetsmiljö bland välfärdens chefer lyfts fram.

Bland de 29 konkreta åtgärdsförslagen återfinns finns många punkter som är betydande för arbetsterapeuters arbetsvillkor och professionsutövning, såsom betydelsen av ett hållbart arbetsliv, förbättrade prognoser för välfärdens kompetensförsörjning, kunskapsstyrning och analyser i hälso- och sjukvården samt samhällsvinster av förebyggande insatser. 

– Kommissionen har gjort ett bra och viktigt arbete och det känns som förslagen verkligen pekar i rätt riktning, men det behöver förstås bli verkstad också, säger Ida Kåhlin.

Pressmeddelande om Välfärdskommissionens slutrapport.

Länk till Välfärdskommissionens slutrapport.