Uttalande angående MTP-rådets arbetsprocess

Sveriges Arbetsterapeuter hade önskat att MTP-rådet hade dragit tillbaka rekommendationen att inte subventionera tyngdtäcken, men förutsätter att rådets arbetsprocess framöver kommer att bli avsevärt mycket bättre.

Vi konstaterar att MTP-rådet har lyssnat på vad Sveriges Arbetsterapeuter har framfört i frågan om processen kring rekommendationen om tyngdtäcken. Vi har tagit del av rådets protokoll från mötet den 14 januari, då man skriver att en arbetsgrupp har tillsatts som arbetar med beprövad erfarenhet. Arbetsgruppen kommer att ge förslag till hur rådet ska arbeta med och förhålla sig till beprövad erfarenhet. Rådet skriver också att man öppnar upp för att se över rekommendationen om tyngdtäcken när nya studier blir tillgängliga. Vi hade önskat att rådet hade dragit tillbaka rekommendationen, men ser ändå att vi har påverkat rådets fortsatta arbete. Vi förutsätter nu att arbetsprocessen framöver kommer att bli avsevärt bättre och att beprövad erfarenhet kommer att vägas in i framtida rekommendationer.

Vår stora förhoppning är nu att de regioner som med anledning av MTP-rådets rekommendation ser över förskrivningsrätten gällande tyngdtäcken tar intryck av den omfattande enkätundersökning som Sveriges Arbetsterapeuter gjorde i december. I den uppgav nio av tio arbetsterapeuter att konsekvenserna vid utebliven förskrivning av tyngdtäcken blir mycket stora eller stora för patienter och brukare och störst för dem som har kontakt med arbetsterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och vuxenhabilitering samt vuxenpsykiatri. Den främsta anledningen anges vara svårigheter för dem att själva välja ett täcke som ger effekt och svårigheter att bekosta ett tyngdtäcke. Det är inte rimligt att dessa grupper själva ska välja och införskaffa detta hjälpmedel i den öppna handeln.

Sveriges Arbetsterapeuter har länge påtalat behovet av en tydlig nationell styrning och riktlinjer inom hjälpmedelsområdet, något vi kommer fortsätta att driva. Denna styrning bör utgå från staten och vi anser att Socialstyrelsen nu skyndsamt bör få i uppdrag att ta fram statistik och nationella riktlinjer gällande sortiment, kriterier och avgifter för hjälpmedel för en ökad insyn och transparens gällande hjälpmedelsområdet och en ökad jämlikhet över landet.

Läs enkätundersökningen Förskrivning av tyngdtäcken