Stärk elevhälsan med arbetsterapeuter på varje skola!

Sveriges Arbetsterapeuter har lämnat remissvar på betänkandet "Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning." Förbundet är mycket kritiska till att det saknas en analys av huruvida dagens sammansättning av hälsoprofessioner inom elevhälsan motsvarar de behov av insatser som eleverna har. Det behövs arbetsterapeuter inom elevhälsan i mycket högre utsträckning än i dag!

I utredningens uppdrag har bland annat ingått att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och ge förslag för bättre förutsättningar så att elever ska kunna uppnå kunskapskraven. Utredningen ska även föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för en stärkt grundsär- och gymnasiesärskola.

I betänkandet finns många positiva förslag men om målet  ska nås anser Sveriges Arbetsterapeuter att utredningen behöver kompletteras med förslag som främjar utvecklingen av en stärkt elevhälsa där fler hälsoprofessioners kompetens tas tillvara. Detta i syfte att, i enlighet med skollagen, nå en elevhälsa som verkar för att varje skola utvecklas till en miljö som främjar elevernas hälsa, delaktighet och välmående samt ger eleverna goda förutsättningar att utvecklas mot utbildningens mål. För att möjliggöra detta behövs en betydligt större tillgång till arbetsterapeutisk kompetens än vad som i dag finns inom elevhälsan. Värdet av arbetsterapeuter inom elevhälsan har påvisats i både svenska och internationella studier och goda exempel finns. Sveriges Arbetsterapeuter anser därför att arbetsterapeuter ska föreslås ingå som en av de obligatoriska kompetenserna inom elevhälsan på varje skola.

Läs hela remissvaret (pdf).