Primärvårdens uppdrag kring psykisk ohälsa blir tydligare

God och nära vård-utredningen är nu slutförd. Den 28 januari överlämnades det sista delbetänkandet ”Rätt stöd till psykisk hälsa” till socialminister Lena Hallengren. Utredningen föreslår en lagändring där det tydligt ska framgå att inte bara fysisk utan också psykisk ohälsa hör till primärvårdens grunduppdrag.

– Ja! För oss som arbetsterapeuter är det en självklarhet att psykisk hälsa ska tillhöra primärvårdens grunduppdrag. Där har vi arbetsterapeuter en viktig roll att fylla i både kommuner och regioner för personer i alla åldrar, säger Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin.

Förutom lagförslaget görs ett antal bedömningar om hur primärvården bör organiseras och arbeta med psykisk ohälsa: Regionens primärvård ska vara den självklara vägen in för den som behöver vård, insatserna ska vara stegvisa och sammanhängande, och vården ska ske i samverkan mellan olika aktörer – såväl inom hälso- och sjukvården som med aktörer i det civila samhället.

Under arbetet har Sveriges Arbetsterapeuter aktivt bidragit i utredningens referensgrupp. I betänkandet omnämns tydligt arbetsterapeuters insatser. Bland annat som en del i de psykosociala teamen.

I betänkandet finns flera goda exempel som involverar arbetsterapeuter. Bland annat ett projekt om Social aktivitet på recept (SAR) som leds av professor Ingeborg Nilsson, Umeå universitet samt samarbetet mellan socialpsykiatrin i Sjöbo kommun och Friluftsfrämjandet – projektet Häng med oss ut – som initierades av Årets arbetsterapeut Therese Rosenkvist.

Läs betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa