Ökat behov av arbetsterapeuter inom arbetsinriktad rehabilitering

Sveriges Arbetsterapeuter har lämnat remissvar på betänkandet ”En sjukförsäkring med prevention rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över regelverket när det gäller rätten till sjukersättning respektive aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga samt förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning.

Utredningen innehåller flera positiva förslag för att främja aktivitet och delaktighet för personer med sjuk- och aktivitetsersättningar vilket är glädjande, menar Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. Bland annat föreslås att det ska vara lättare att kunna ha ett ideellt arbete eller engagera sig i fritidsverksamhet under sjuk- och aktivitetsersättning. Det föreslås även riktade förebyggande arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder vilket är ett steg i rätt riktning.

Utredningens förslag kommer att medföra ett ökat behov av arbetsterapeuter inom alla områden där arbetsinriktad rehabilitering förekommer. Det innebär att kompetensförsörjningen behöver förstärkas så att fler tjänster för arbetsterapeuter tillkommer och fler arbetsterapeuter utbildas.

Läs hela remissvaret (pdf).