Ny specialistordning och specialistutbildning

Sveriges Arbetsterapeuter ansvarar för specialistutbildningen av arbetsterapeuter och fullmäktige har precis beslutat om en ny specialistordning och specialistutbildning.

De största förändringarna handlar om ändrade förkunskapskrav, ett nytt upplägg för själva specialistutbildningens genomförande, ändrade specialistområden och borttagande av specialistfunktioner.

Utbildning på avancerad nivå – magisterexamen – kan genomföras parallellt med fördjupning inom specialistområdet och inte vara ett krav för att påbörja specialistutbildningen. Kunskapskravet för antal år i yrket inom specialistområdet flyttas fram så att det inte behöver vara uppfyllt förrän i specialistutbildningens sista del. Syftet är att möjliggöra för fler att kunna planera sin karriär – ett tydligt önskemål i både utredningen och i remissynpunkterna.

De sju arbetsterapeutiska specialistområdena är:

  • Aktivitet och hälsa i arbetsliv och utbildning
  • Aktivitet och hälsa för barn och unga personer
  • Aktivitet och hälsa för äldre personer
  • Aktivitet och hälsa vid varaktig funktionsnedsättning
  • Aktivitet och somatisk hälsa
  • Aktivitet och psykisk hälsa
  • Aktivitet och folkhälsa

#fum2021