Ny MAR-rapport visar att äldres rätt till rehabilitering behöver stärkas

I Dagens Samhälle debatterar idag Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin och Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg om äldres rätt till rehabilitering.

För andra gången har Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter genomfört en undersökning bland landets Medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) gällande tillgången till rehabiliterande insatser i landets kommuner.

Årets undersökning visar en liten förbättring av situationen jämfört med maj 2020, men fortfarande är det en tredjedel av kommunerna som inte anser att de lever upp till sitt rehabiliteringsuppdrag. Detta oavsett om det rör personer med covid-19 eller personer med rehabiliteringsbehov av andra anledningar.  Enkäten visar också att det skett ett skifte mot mer passiva insatser vilket inneburit att äldre personer inte fått det stöd de behövt för att främja och bibehålla fysisk aktivitet och självständighet i vardagen.

I rapporten Uppföljning av MAR-enkät: Kommunernas beredskap ur ett rehabiliterande perspektiv vid covid-19 finns en sammanställning av resultatet.

Läs också debattartikeln Kommunerna lever inte upp till sitt rehabiliteringsansvar, i Dagens Samhälle 1/7.