Kåhlin och Winberg: Problematisera bristen på rehab under pandemin

Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin och Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg
Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter och Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna. Foto: Anders Warne och Emil Malmborg.

Uttalande med anledning av dagens offentliga utfrågning i socialutskottet med anledning av Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin.

Coronakommissionens första delbetänkande lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram många av de strukturella problem och utmaningar som finns inom dagens äldreomsorg. Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig bakom dessa, men vi är samtidigt kritiska till att Coronakommissionen i så begränsad utsträckning lyfter fram de konsekvenser som pandemin innebär för kommunernas hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.  

Vår gemensamma enkätundersökning till Sveriges MARar som genomfördes i juni 2020 visar att pandemin i hög grad påverkat den rehabilitering som genomförs i kommunerna negativt. Enkätsvaren synliggör en stor oro för att detta kommer leda till försämrad patientsäkerhet och sämre förutsättningar att bedriva kvalitets- och förbättringsarbete. Mer än hälften av de svarande ansåg att kommunerna inte i full utsträckning klarade sitt rehabiliterande uppdrag. Läs mer i rapporten Kommunernas beredskap ur ett rehabiliterande perspektiv vid covid-19.

Det är vår förhoppning att kommissionen i sitt fortsatta arbete kommer att problematisera vad bristen på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kan leda till och även fokusera på hur man kan komma tillrätta med det. Vi som representanter för Sveriges fysioterapeuter och arbetsterapeuter bidrar gärna. Vi ser fram emot dialog och att vara delaktiga i det fortsatta arbetet.

Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Läs delbetänkandet: Äldreomsorgen under pandemin​