Fyra nya hedersmedlemmar

Vi välkomnar Lena Haglund, Agneta Carlsson, Ulla Kroksmark (postumt) och Christer Larsson till den ärofyllda skara som utgör förbundets hedersmedlemmar. Utnämningarna sker under fullmäktige 2021 för deras mångåriga arbete med att utveckla och visa värdet av arbetsterapi. Alla har även ett långt och mångfacetterat arbete av förtroendeuppdrag bakom sig.

Lena Haglund

Lena, docent i arbetsterapi och seniorrådgivare till Sveriges Arbetsterapeuter har genom ett mångårigt engagemang varit med och utvecklat arbetsterapin både i Sverige och internationellt. Under perioden 2008–2015 var Lena förbundets ordförande. Under många år var hon även förbundets WFOTdelegat och utnämndes 2018 till hedersmedlem i WFOT för sitt bidrag till arbetsterapin, både i Sverige och internationellt. Lena har en stor kompetens när det gäller arbetsterapeutiska instrument och metoder och har varit med och utvecklat och översatt flera MOHOinstrument, däribland Intressechecklistan och Bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S). Lena är även medskribent i MOHO-böckerna. Lena har även haft ett stort engagemang för begrepp- och termarbete, bland annat med ICF, KVÅ och för ICHI. Hon har en aktiv roll i det matchningsarbete som kontinuerligt görs för instrument som tas fram inom Sveriges Arbetsterapeuters akademi och har även varit projektledare för Sveriges

Agneta Carlsson

Agneta har genom ett mångårigt engagemang aktivt bidragit till arbetsterapins utveckling. Agneta var under många år yrkesverksam som arbetsterapeut på hand- och plastikkirurgen på Umeå universitetssjukhus, som 2007 erhöll förbundets kvalitetsutmärkelse. Utifrån sin djupa kompetens inom arbetsterapi och handrehabilitering har Agneta bidragit till att utveckla ett arbetssätt för att ta fram praxisbaserad evidens för arbetsterapins åtgärder på den egna enheten. Agneta är även en av pionjärerna när det gäller användandet av digitala redskap i professionsutövningen. Agneta har även haft ett mångårigt centralt fackligt engagemang, bland annat som ledamot i förbundsstyrelsen och under många år som förbundets vice ordförande. Agneta har även varit Sveriges delegat i den europeiska arbetsterapeutorganisationen COTEC samt med stort engagemang och kompetens bidragit i förbundets arbete med begrepp och termer inom arbetsterapeutisk professionsutövning.

Ulla Kroksmark

Ulla har haft en aktiv och betydande roll i arbetsterapins utveckling i Sverige och internationellt. Ulla var verksam som lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och vid Lunds universitet. Under många år arbetade Ulla som arbetsterapeut med barn och unga med olika funktionsnedsättningar och under senare år specifikt med barn, unga och unga vuxna med synnedsättning. Under 1990-talet var Ulla Sveriges WFOT-delegat och fick därigenom många internationella kontakter inom arbetsterapin. Ulla var pionjär när det gäller att synliggöra arbetsterapins roll och bidrag i hälsofrämjande insatser, något som inte minst syntes i hennes engagerade redaktörskap för boken Hälsa och aktivitet i vardagen: ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv som förbundet gav ut i en omarbetad version så sent som 2018. Ulla avled tidigare i år i en ålder av 78 år.

Christer Larsson

Christer har med stort engagemang och under många år verkat för ökad kvalitet och utveckling inom svensk arbetsterapi. Christer har under senare delen av sitt yrkesverksamma liv varit anställd på Memeologen en utvecklingsenhet i Region Västerbotten. I Region Västerbotten har även en utvecklingstjänst för arbetsterapeuter ingått och i det arbetet har han under många år lett en utveckling som resulterat i lokala arbetsterapiprogram och att en evidensbaserad praxis kunnat utvecklas i verksamheten. Christer har även haft flera olika centrala fackliga förtroendeuppdrag inom förbundet. Bland annat i det tidigare lönestrategiska rådet, i chefsgruppen. Under många år hade Christer, som ledamot i det tidigare kvalitetsrådet, en mycket aktiv roll i förbundets arbete med kvalitetsfrågor där han bidragit till utvecklingen av kvalitet i arbetsterapi och tillämpning av kvalitetsverktyg. Fram till 2021 har han även varit ledamot i förbundets professionsstrategiska råd.

Hedersmedlemskap

Hedersmedlemskapet kan tilldelas förbundsmedlemmar som under lång tid träget arbetat för att utveckla arbetsterapi och för att tydliggöra betydelsen av arbetsterapeuters insatser, det vill säga arbetat för att förverkliga Sveriges Arbetsterapeuters mål. Även personer som inte är arbetsterapeuter kan bli hedersmedlemmar, om de på motsvarande sätt under lång tid arbetat för utveckling och/eller tydliggörande av arbetsterapins betydelse