Flera bra förslag för att locka till äldreomsorgen

Ökad samverkan mellan olika kompetenser, stärkt kunskapsbasering och teambaserade arbetssätt är några förslag från utredningen för en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.

Utredningen lämnar 38 förslag, i första hand riktade till landets kommuner, men även regeringen rekommenderas bland annat att tillsätta en funktion för att samordna och följa upp kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre.

– Bra att utredningen lyfter att kompetensförsörjning också är en nationell angelägenhet. Vi vet hur stora skillnaderna är i kommunerna och det behövs övergripande riktlinjer, säger Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin.

I utredningen konstateras att teambaserade arbetssätt, med flera olika kompetenser representerade, är viktiga. För personcentrerad vård och omsorg krävs samverkan mellan olika professioner. Utredningen menar att värdet av att arbeta i team har betydelse för kompetensförsörjningen.

– Utredningen lyfter fram många av de områden Sveriges Arbetsterapeuter också efterlyser, som förbättrade förutsättningar för teamarbete, förebyggande och rehabiliterande insatser samt tillgången till MAR i alla kommuner. Mycket positivt att vardagsrehabilitering lyfts fram även om resonemangen kring detta kunde ha utvecklats ytterligare – forskning visar att vardagsrehabilitering inte bara är en vinst för den enskilda äldre personen utan även leder till en hållbar och mer attraktiv arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonalen.

Andra punkter som utredningen bedömer viktiga för en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre är bland annat att skapa god arbetsmiljö samt en mer medveten strategi gällande kompetens kring och användande av ny teknik och digitalisering.

Läs hela betänkandet Vilja välja vård och omsorg