Bra förslag med nationellt hälsovårdsprogram

Bättre tillgång till tvärprofessionella team för att erbjuda barn och unga tidiga, samordnade, ändamålsenliga samt hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det är ett av förslagen som utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga lämnade till socialminister Lena Hallengren.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser går som en röd tråd genom utredningens delbetänkande Börja med barnen. Utredare Peter Almgrens huvudförslag är ett lagförslag som ska lyfta fram det hälsofrämjande arbetet för att skapa en mer sammanhållen vård för barn och unga från 0–20 år.

– Utredningen kommer med många mycket bra förslag när det gäller att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga, säger Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin.

Ett av förslagen är ett nationellt hälsovårdsprogram för att insatserna ska bli mer lika, oavsett var i landet man bor eller går i skola. Det står även om ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos barn och unga och att primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser.

– Välkommet att man tydliggör att arbetsterapeuter är en av de professioner som behövs. Omställningen till en mer likvärdig hälso- och sjukvård för barn och unga kan inte genomföras utan en ökad tillgång till arbetsterapeutisk kompetens.

Som stöd för en tryggare övergång från barn- till vuxensjukvård föreslår utredningen att det ska tas fram ett kunskapsstöd. I utredningen framgår även att primärvården och elevhälsan behöver ha ett nära samarbete.

– Vi välkomnar förslagen kring närmare samarbete med elevhälsan, men det förutsätter också en breddning av kompetenser som ska ingå i elevhälsans grunduppdrag. Vi menar att arbetsterapeuter är självklara i den, säger Ida Kåhlin.

Sveriges Arbetsterapeuter sitter med i den referensgrupp för professionsföreträdare som är knuten till utredningen. Utredningens förslag går nu på remiss och de lagändringar som föreslås beräknas tidigast kunna träda i kraft den 1 juli 2022.

Läs utredningen: Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga