Arbetsterapeutiska insatser framträdande i nytt kunskapsstöd

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd till beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården om vård för patienter med postcovid: ”Postcovid – kvarstående eller sena symtom efter covid-19. Stöd till beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården (del 2)”. Arbetsterapeutens kompetens att erbjuda behandling för patienter med postcovid lyfts fram i kunskapsstödet.

I kunskapsstödet betonas stöd till aktivitet och delaktighet och vikten av samordning i multiprofessionella team och särskilda insatser vid komplexa behov som exempelvis vid svår trötthet, kognitiva svårigheter och psykisk ohälsa. Bland de insatser som föreslås så finns arbetsterapeutens insatser med på ett framträdande sätt och arbetsterapeuten är en av de professioner som enligt kunskapsstödet har kompetens att erbjuda behandling och rehabilitering för patienter med postcovid. Det gäller både regional primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Ta del av kunskapsstödet på Socialstyrelsens webbplats.