Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar delseger och statlig utredning om införande av MAR i alla kommuner

Regeringen meddelade den 22 december att Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur en äldreomsorgslag skulle kunna se ut. Den nya lagens syfte är att stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Bland annat ska utredningen undersöka om och hur ett införande av medicinskt ansvarig för rehabilitering i varje kommun skulle se ut.

– Ett mycket välkommet och glädjande besked i en fråga som Sveriges Arbetsterapeuter har drivit ett aktivt påverkansarbete i sedan flera år tillbaka! säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

– Vi ser fram emot att få samverka med utredaren om lagförslaget kring en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, i varje kommun. Det är en central funktion för att skapa både kvalitet och patientsäkerhet i kommunernas rehabiliteringsinsatser och en förutsättning för att säkerställa att alla får den rehabilitering de behöver och har rätt till, konstaterar Ida Kåhlin.

Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre, och även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Utredaren ska överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Ta del av utredningsdirektivet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.