Sveriges Arbetsterapeuter kommenterar propositionen om en primärvårdsreform

"Vi har tidigare påtalat att rehabiliteringen behöver ges en mer framflyttad roll när primärvården ska reformeras. Det är en nödvändighet att Sverige satsar på och bygger ut rehabiliteringen. Sedan måste MAR-funktionen lagstadgas på samma sätt som MAS-funktionen. Det är en absolut förutsättning för primärvårdsuppdraget i kommunerna", säger Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin.

Den 28 maj överlämnade regeringen propositionen Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform (2019/20: 164) till Sveriges Riksdag. Regeringens intention är att genomföra en omställning där primärvården blir hälso- och sjukvårdens nav. Målet är en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Propositionen bygger till stor del på förslag från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, som under ledning av Anna Nergårdh haft regeringens uppdrag att lämna förslag som kan leda till utvecklandet av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på primärvården.

I propositionen föreslås riksdagen anta tre mål för primärvården - tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet – vilka beskrivs som grundläggande delar av det som en stärkt primärvård kan leda till. Regeringen föreslår bland annat att definitionen av primärvård ändras och att en ny bestämmelse kring primärvårdens grunduppdrag införs i lagtexten.

Som Sveriges Arbetsterapeuter tidigare framfört i remissvar och övrig opinionsbildning är vi generellt mycket positiva till den målbild som regeringen nu ger med en nära och samordnad vård och omsorg med en starkt rustad primärvård som utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan möta medborgarnas behov. Det är särskilt betydelsefullt att regeringen lyfter den kommunala hälso- och sjukvården som en självklar del i primärvården. Dock ser förbundet fortsatt stora utmaningar med att tillse att den reformerade primärvården leder till ökad tillgänglighet och kontinuitet vad gäller rehabilitering. Det är viktigt att primärvårdens uppdrag anges i lagen, men uppdraget kring rehabiliterande insatser hade behövts tydliggöras.

- Vi har tidigare påtalat att rehabiliteringen behöver ges en mer framflyttad roll när primärvården reformeras. Det är en nödvändighet att Sverige satsar på och bygger ut rehabiliteringen. Rehabiliteringsområdet var eftersatt redan innan coronapandemin och vi ser nu en alltmer växande rehabiliteringsskuld. Det måste säkerställas att tillräcklig arbetsterapeutisk kompetens finns tillgänglig i primärvården. Utifrån de förslag som nu lämnats kan vi inte se några garantier för att fler kommer får ta del av en jämlik rehabilitering av hög kvalitet, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande.

Sveriges Arbetsterapeuter kan inte heller nog understryka betydelsen av att funktionen MAR för att säkerställa en jämlik och patientsäker rehabilitering av hög kvalitet i alla landets 290 kommuner.
- MAR-funktionen måste lagstadgas på samma sätt som MAS-funktionen. Det är en absolut förutsättning för primärvårdsuppdraget i kommunerna, säger Ida Kåhlin.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet.