Remissvar: God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19

Sveriges Arbetsterapeuter anser att det finns flera positiva förslag som rör den kommunala hälso- och sjukvårdens roll i den nära vården och ansvaret för primärvård. Likaså välkomnas ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och att vikten av utbildning och forskning betonas. Förbundet ser dock att flera av utredningens förslag och bedömningar behöver förtydligas. Bland annat saknas ett förslag att i hälso- och sjukvårdslagen införa krav på att varje kommun inför funktionen Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Remissvaret lyfter bland annat att förbundet:

  • Ställer sig positivt till att byta begreppet ”hemsjukvård” till ”hälso- och sjukvård i hemmet” för att tydliggöra att den hälso- och sjukvård som utförs i hemmet är likställd övrig vård och att det enda som skiljer är platsen vården utförs på.
  • Välkomnar att kommunernas ansvar för primärvård tydligt lyfts fram. Behovet av att stärka de hälsofrämjande och rehabiliterande insatserna i den kommunala hälso- och sjukvården är något som Sveriges Arbetsterapeuter länge lyft fram.
  • Ser ett särskilt behov av en gemensam kommunal och regional övergripande plan för rehabilitering och hjälpmedel och anser att det behövs en nationell samordnare för en jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering.
  • Ser positivt på att den fasta vårdkontakt som ska ansvara för att den individuella planen är aktuell och uppdaterad inte regleras i professionstermer, utan att det ska utgå från patientens medicinska och övriga behov.
  • Ställer sig positivt till att möjligheten till patientkontrakt införs men lyfter särskilt fram behovet av stöd till personer med nedsatt autonomi och att även närstående bör kunna efterfråga detta.
  • Motsätter sig att det inrättas en fond för primärvårdsforskning om den enbart begränsas till allmänmedicin. Forskningen behöver vara tvärvetenskaplig. Stora forskargrupper måste kunna leda andra forskare från andra medicinska vetenskaper än allmänmedicin. Medel ska kunna sökas på lika villkor av företrädare för de olika forskningsämnen som är av betydelse för en evidensbaserad framtida primärvård. Det finns redan i dag mycket framgångsrika exempel på sådana forskargrupper vid exempelvis Lunds universitet och KI.
  • Att om förslaget landar i ett obligatoriskt valfrihetssystem inom psykiatri och fysioterapi, är det viktigt att exempelvis arbetsterapeuter ska kunna omfattas av det.
  • Ser ett stort behov av att rehabilitering behöver prioriteras. Rehabiliteringen har fått stått tillbaka på grund av coronapandemin och rehabiliteringsskulden växer. Här finns behov av att se hela vårdkedjan från akutvård och övrig sjukhusvård till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Tillgången till rehabilitering är alltjämt väldigt ojämlik. Enligt Socialstyrelsens nationella planeringsstöd så skiljer tillgång till arbetsterapeut mycket över landet. Snittet i riket ligger på 93/100 000 invånare medan Västerbotten har 150/100 000 och Stockholm 70/100 000, vilket är lägst i landet. Det finns ett stort behov av uppföljning och analys av rehabiliteringen vilket vi hoppas att Socialstyrelsen får i uppdrag att följa upp.
  • Betonar att omställningen till en nära vård inte får tappa bort hjälpmedelsförsörjningen. I dag ses allt större skillnader för hjälpmedel när det gäller sortiment, riktlinjer och avgifter mellan landets regioner och kommuner. Det skapar ojämlika förhållanden över landet för de personer som är i behov av hjälpmedel för sin dagliga livsföring.
Ta del av