Regeringsuppdrag om arbetsmiljön under covid-19-pandemin

Spridningen av det nya coronaviruset som leder till sjukdomen covid-19 innebär olika risker för olika yrkesgrupper. Förutom risken att själv bli smittad kan pågående pandemi föra med sig risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Regeringen har beslutat om nya uppdrag till Arbetsmiljöverket med anledning av covid-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön.

"Regeringen ser ett ökat behov av att sprida information om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i den rådande pandemin. Exempel på sådana risker är arbete under mer pressade förhållanden, hög arbetsbelastning, ökad oro bland arbetstagare samt omställning till distans- och hemarbete. Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om sådana risker i arbetsmiljön till följd av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Informationsinsatserna ska särskilt fokusera på risker i arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal och för arbetstagare som arbetar på distans, till exempel när arbete sker i hemmet."

Läs mer på Regeringskansliets webb.

På Min sida finns förbundets samlingssida från vilken du når all coronarelaterad information.