Ny rapport om konsumentprodukter som hjälpmedel

På uppdrag av regeringen har Vårdanalys kartlagt och analyserat sjukvårdshuvudmännens hantering av konsumentprodukter som hjälpmedel i rapporten "Med varierande funktion. Förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel vid funktionsnedsättning". Förbundsordförande Ida Kåhlin kommenterar.

Vårdanalys lämnar tre rekommendationer:

  • Regeringen bör tillse att det finns gemensamma kriterier för att förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel ska ske jämlikt över landet.
  • Regionerna och kommunerna bör säkerställa att anpassade råd och stöd för konsumentprodukter som hjälpmedel erbjuds i linje med nationell kunskapsstyrning.
  • Regeringen och statliga myndigheter bör arbeta för att minimera faktorer som bidrar till ett digitalt utanförskap.

– Ytterligare en rapport som visar att vi behöver en mer jämlik hjälpmedelsförsörjning och jag skriver till fullo under på rekommendationerna, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande. Det har gått tre år sedan hjälpmedelsutredningen överlämnade sitt kloka slutbetänkande På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43. Det är dags att regering, regioner och kommuner levererar nu.