Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

En ny enkätundersökning bland de arbetsterapeuter och fysioterapeuter som är MAR (Medicinskt ansvariga för rehabilitering) visar att mer än hälften av kommunerna inte anser att de klarar sitt rehabiliterande uppdrag fullt ut.

Inom den kommunala hälso- och sjukvården växer antalet personer som har genomgått en infektion med covid-19. För att ta reda på hur de som arbetar som MAR uppfattar kommunernas beredskap att ta hand om dessa personer ur ett rehabiliterande perspektiv har Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna genomfört en enkät bland Sveriges MAR:ar.

Negativ påverkan på rehabiliteringen

Enkätsvaren visar att coronapandemin och covid-19 i hög grad påverkat den rehabilitering som genomförs i kommunerna i negativ bemärkelse. Detta riskerar leda till en försämrad patientsäkerhet samt sämre förutsättningar att bedriva kvalitets- och förbättringsarbete.

Mer än hälften av de svarande anser inte att kommunen just nu i full utsträckning klarar sitt rehabiliterande uppdrag, vilket kommer leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa samt förlorad aktivitets- och funktionsförmåga.

Kostsam rehabiliteringsskuld

Denna rehabiliteringsskuld kommer att bli kostsam för Sveriges kommuner och regioner och leder till såväl ett ökat lidande hos den enskilde individen och dennes anhörig som till ökade samhällskostnader.

Utifrån det resultat som framkommit i undersökning kommer Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna fortsätta arbetet med att samla och dela erfarenheter kring rehabilitering efter covid-19 samt att synliggöra den rehabilitering som sker i kommunerna och hur denna påverkas av den coronapandemin.

Ta del av hela rapporten

Kommunernas beredskap ur ett rehabiliterande perspektiv vid covid-19 (pdf)

Presskontakt

Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter, är en flitig debattör och talesperson i frågor om arbetsterapi och rehabilitering. Du når henne på 070-311 71 99.