Ny analys av hur pandemin påverkar kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården

I Nationella vårdkompetensrådets analys presenteras konsekvenser av pandemins första våg på kompetensförsörjningen i vården och även, för att driva på önskvärd utveckling, förslag på åtgärder som kan förbättra situationen nu under pågående pandemi men också på längre sikt.

I sin analys konstaterar rådet bland annat att samordning och samarbete om bemanning och fortbildning har stärkts och att behovet av specialistkompetens synliggjorts under pandemin. Teamarbete, digitala arbetssätt och intresset för vårdutbildningar har ökat. Kompetensbehoven i den kommunala hälso- och sjukvården har också blivit tydliga, liksom forskningens roll för kompetensförsörjningen.

Bland förslagen på åtgärder lyfter rådet till exempel fram vikten ett ökat samarbete mellan lärosätena i varje sjukvårdsregion och att utbildning i teamarbete och interprofessionellt lärande stärks i grundutbildningarna, som förberedelse inför teamarbete i praktiken. I den kommunala hälso- och sjukvården föreslår rådet också främjande av en ökad tillgång på legitimerad personal och forskningssatsningar.

– Vårdkompetensrådet lyfter många av de frågor som vi i Sveriges Arbetsterapeuter länge påtalat och drivit opinion kring. Jag ser särskilt positivt på att rådet påtalar behovet av arbetsterapeuter med specialistkompetens samt forskarutbildade inom kommunal verksamhet, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Läs rapporten Pandemin och kompetensförsörjningen – Lärdomar och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet efter coronavåren 2020 på Socialstyrelsens webbplats.