MFD:s kartläggning klar: Tillgången till fritidshjälpmedel är inte jämlik

Under 2019 genomförde Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys två kartläggningar: olika professionsutövares möjlighet att förskriva hjälpmedel för fritidsaktiviteter och den enskildes tillgång till hjälpmedel för fritidsaktiviteter. Nu kan du ta del av resultatet.

En av insatserna i kartläggningen var en enkät riktad till olika professionsutövare. Sveriges Arbetsterapeuter var med i framtagandet av enkäten.

Några av slutsatserna är:

  • Personer med funktionsnedsättning har inte samma möjligheter att ha en aktiv och meningsfull fritid jämfört med befolkningen i övrigt. Bland annat på grund av dålig ekonomi, otillgängliga transporter och bristande tillgänglighet.
  • Det finns många lokala fritidsaktiviteter där personer med funktionsnedsättning kan delta. Men skillnaderna är stora över landet. Det gäller både tillgängliga generella aktiviteter och riktade aktiviteter till personer med funktionsnedsättning. Skillnader finns även mellan olika grupper av personer med funktionsnedsättning.
  • Med små ansträngningar går det att öka förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid.
  • Den som behöver fritidshjälpmedel behöver nästan alltid köpa dessa på egen hand. Det kräver både god ekonomi, kunskap och ett driv vilket inte alla har och därför blir tillgången till fritidshjälpmedel inte jämlik.

Läs rapporten Aktiv fritid – Redovisning av ett regeringsuppdrag om att kartlägga lokala och regionala satsningar samt tillgången till fritidshjälpmedel på MFD:s webbplats.