MAR och hjälpmedel lyfts i remissvar

I de senaste remissvaren till regeringen lyfter Sveriges Arbetsterapeuter bland annat de viktiga frågorna om att utreda behovet av en Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, i alla kommuner samt ökad användning av välfärdsteknik och hjälpmedel som en viktig förutsättning för delaktighet.

Att svara på remisser är en del i arbetet med att påverka politiska beslut. I november lämnade förbundet in synpunkter på förslagen som kommit från utredningarna Sammanhållen kunskapsstyrning och LSS-utredningen. I remissvaren konstateras att många av förslagen är bra, men förbundet kritiserar samtidigt några av de delar som berör arbetsterapeuters yrkesutövning.

Sammanhållen kunskapsstyrning

Regeringen tillsatte utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning 2018 för att stärka förutsättningarna för att bästa möjliga kunskap används i hälso- och sjukvården. I juni 2020 lämnades utredningens betänkande till regeringen med ett flertal förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att stärka strukturer för en god hälso- och sjukvård.

Sveriges Arbetsterapeuter är positivt till flera av utredningens förslag, bland annat om att staten i högre utsträckning ska utforma kunskapsstöd som utgår från hälso- och sjukvårdens behov på lokal nivå.

– Ett särskilt fokus på kommunerna är positivt, men vi vill att kunskapsunderlagen ska tas fram i samverkan med kommunerna OCH representanter för patient- och brukarorganisationer och de berörda professionerna, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Utredningen föreslår också att regeringen ska utreda frågan om obligatorisk MAR. Ett efterlängtat förslag som förbundet gärna ser att utreds skyndsamt, inte minst med tanke på den rehabiliteringsskuld som coronapandemin har byggt upp.

LSS-utredningen

LSS-utredningen tillsattes redan 2016 för att se över assistansersättningen och delar av LSS. I betänkandet som överlämnades i januari 2019 finns bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS.

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig bland annat bakom utredningens förslag gällande daglig verksamhet och en inledande kartläggning för att fastställa hur insatsen bäst kan anpassas och utformas utifrån de individuella behoven.

– Kartläggningen måste genomföras med vedertagna, valida och reliabla bedömningsmetoder för att utreda arbetsförmåga och behov av anpassningar, stöd och hjälpmedel. Arbetsterapeuter är den profession som är bäst lämpad för det. Vi har den kompetens och de evidensbaserade verktyg som behövs, säger Ida Kåhlin.

Förbundet instämmer i utredningens förslag på ökad användning av välfärdsteknik och hjälpmedel som en viktig förutsättning för delaktighet. Men samtidigt lyfter förbundet den negativa utvecklingen inom hjälpmedelsförsörjningen med ökande regionala skillnader gällande resurstilldelning, väntetider, sortiment, riktlinjer och avgifter.

– Detta drabbar personer med funktionsnedsättning hårt. Staten måste ta ett större nationellt ansvar över hjälpmedelsområdet för att säkerställa en likvärdighet över landet, säger Ida Kåhlin.

Läs förbundets remissvar.