Jämlik tillgång till hjälpmedel

För att tydliggöra vad som behövs för en ökad jämlikhet inom hjälpmedelsområdet har Sveriges Arbetsterapeuter delat sitt ställningstagande ”En jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning” till politiker och högre tjänstemän på bland annat Socialutskottet, Socialdepartementet, SKR och Socialstyrelsen.

I förbundets ställningstagande för en jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning konstateras bland annat att det behövs nationella riktlinjer gällande sortiment, kriterier och avgifter för hjälpmedel samt en generellt ökad kompetens kring betydelsen av hjälpmedel hos chefer och beslutsfattare på kommunal, regional och nationell nivå.

– Som företrädare för landets arbetsterapeuter, den profession som förskriver den största andelen hjälpmedel, har vi god insikt i bristerna och den ojämlika situation som råder inom hjälpmedelsområdet. Det är vår uppgift att låta landets beslutsfattare ta del av den kunskap vi har, säger Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin.

Ställningstagandet kom till som en reaktion på de nedskärningar som planeras och genomförs i hjälpmedelsbudgetar runt om i Sverige. En av de allvarligaste konsekvenserna är de stora regionala variationerna gällande resurstilldelning, väntetider, sortiment, riktlinjer och avgifter. Ida Kåhlin ser också skillnader när det gäller tillgång till förskrivare.

– Hjälpmedelsverksamheterna behöver mer resurser och fler arbetsterapeuter behöver anställas för att möta de behov som finns. Jag hoppas att de politiker och tjänstemän som får vårt ställningstagande kan ha nytta av det i sitt uppdrag.

Läs också förbundets debattartikel ”Anta en nationell hjälpmedelsstrategi” i Dagens Medicin 27/10.