Gör om och gör rätt!

Sveriges Arbetsterapeuter har skickat en skrivelse till Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, angående rekommendationen till regionerna att inte längre subventionera tyngdtäcken. Förbundet vill att beslutet dras tillbaka och att en ny bedömning görs där hänsyn tas till beprövad erfarenhet, bästa tillgängliga kunskap och att en remissrunda genomförs med berörda myndigheter och organisationer. Vi har nu fått till stånd ett tidigarelagt möte med MTP-rådet den 16 december för att framföra våra synpunkter.

Förbundet är mycket oroat över de negativa konsekvenserna för individ och samhälle som vi ser att MTP:s rekommendation kommer att innebära. Ett förskrivet hjälpmedel är alltid att betrakta som en del i en behandling och varken kan eller bör särskiljas från andra insatser inom hälso- och sjukvårdens område. Ett förskrivet tyngdtäcke kan därför inte tas ur sitt sammanhang utan är en del i arbetsterapeutens insatser vid grava sömnsvårigheter, stor motorisk orolighet och ångest.

Sveriges Arbetsterapeuter är starkt kritiskt till beslutets grunder och arbetssättet som lett fram till det. Rekommendationen grundar sig på att de ytterst få randomiserade och kontrollerade studier som genomförts inom området inte visat tillräcklig effekt när det gäller objektiva utfallsmått. Men de förutsättningar som finns inom hjälpmedelsområdet när det gäller att bedriva forskning skiljer sig helt från förutsättningarna för läkemedel och annan medicinteknik – det behöver MTP-rådet ta i beaktande. Det är inte förenat med en jämlik hälso- och sjukvård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet att förringa de positiva studieresultat som har visat tyngdtäckenas effekt enbart på grund av ett de har ett lägre bevisvärde.

Förbundet uppmanar MTP-rådet att dra tillbaka beslutet och göra en ny bedömning där experter från förskrivande profession involveras samt andra berörda myndigheter, professionsorganisationer och patient- och brukarorganisationer.

Läs hela skrivelsen (pdf).