Förhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutade

Saco-S och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om flera gemensamma framåtsyftande arbeten, om bland annat anställningsskydd, pensionsavtalet, PA 16, och statistikavtalet. Omställningsavtalet har utökats till att omfatta även de som på grund av sjukdom blir uppsagda.

I korthet handlar de nya skrivningarna om:

 • Parterna är beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS. Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över.
 • Att parterna ska genomföra ett gemensamt arbete för att anpassa pensionsavtalet PA 16 till ett längre arbetsliv.
 • Statistikavtalet om partsgemensam lönestatistik ska ses över så att statistiken kan fortsätta att hanteras på ett säkert sätt.
 • Att uppsagda på grund av sjukdom också ska omfattas av Trygghetsstiftelsens åtgärder och få stöd att stanna kvar på arbetsmarknaden.
 • Parterna ska inleda ett partsgemensamt arbete i syfte att utöka möjligheterna till att teckna enskilda överenskommelser.

 • Fortsätta det partsgemensamma arbetet fram till och med 2023 inom följande områden:
  - Centrala parters stöd till lokal lönebildning
  - Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
  - Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv, vilket inkluderar digitalt arbetssätt och digital arbetsmiljö
  - Hållbart arbetsliv

  En sammanfattning av förändringarna i de nya avtalen samt avtal, protokoll med mera finns på saco-s.se.