Extra information med anledning av aktiverat krislägesavtal inom Region Stockholms intensivvårdsavdelning

Idag har SKR beviljat aktivering av Krislägesavtalet för Region Stockholms intensivvårdsavdelning. Eftersom även andra regioner och kommuner framöver kan komma att få aktiverade krislägesavtal, vill vi nu ge en övergripande information om hur Krislägesavtalet i praktiken kan tillämpas. Det är bara SKR eller Sobona som kan aktivera ett krislägesavtal. I skrivande stund är det bara beviljat för Region Stockholms intensivvårdsavdelning, men läget kan komma att ändras inom kort. Det är därför bra att känna till vad som gäller.

Vilka berörs av Krislägesavtalet?

Krislägesavtalet tillämpas på arbetstagare först efter särskild anvisning från arbetsgivaren, förutsatt att Krislägesavtalet är aktiverat. Därmed omfattas inte samtliga medarbetare av Krislägesavtalet, såvida de inte har blivit särskilt anvisade. För övriga medarbetare gäller fortsättningsvis Allmänna Bestämmelser.

Arbetsskyldigheten enligt Krislägesavtalet och bilaga 2 för arbetstagare anställda i HÖK/ÖLA

Bilaga 2 Krislägesavtalet

Enligt § 2 utvidgas arbetsskyldigheten efter anvisning av arbetsgivare till att omfatta dels arbetsuppgifter utanför det gällande avtalet, dels hos någon annan arbetsgivare vid behov av uthyrning-/ inlåning av personal för att klara av bemanningen. Arbetstagare är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som anvisas. Detta innebär att arbetsterapeuter kan komma att anvisas till arbete och arbetsuppgifter inom ramen för något annat yrke, förutsatt att det finns kompetens för det.

Lön enligt Bilaga 2 Krislägesavtalet

Utöver lön utges även krisersättning med 120 % av arbetstagarens timlön för arbetad tid beräknad till 1/165 av arbetstagarens månadslön, sammantaget innebär det en ersättning på 220 % av lönen per timme, § 6. Krisersättningen inkluderar semesterlön och semesterersättning.

Vid särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen enligt från 120 % till 150 %.

Arbetstid enligt Bilaga 2 Krislägesavtalet

Enligt § 3 gäller inte arbetstidslagen (ATL), den ordinarie arbetstiden ska vara i genomsnitt 48 h per vecka med en beräkningsperiod på högst fyra veckor, vidare kan arbetet enligt arbetsgivarens anvisningar utföras såväl vardag som söndag och eller helgdag samt dag och natt, se § 4.

Enligt § 5 kan särskild nödfallsövertid komma att tas ut, vilket i så fall innebär att arbetstid som överstiger den sammanlagda ordinarie arbetstiden (48h) under beräkningsperioden (högst 4 veckor).