AkademikerAlliansen tackar nej till central överenskommelse om semester

AkademikerAlliansens extrainkallade representantskap beslutade tisdagen den 21/4 att säga nej till SKR:s och Sobonas förslag till nya semestervillkor i år. Sveriges Arbetsterapeuter är ett av 16 Sacoförbund som ingår i AkademikerAlliansen, och förbundsordförande Ida Kåhlin kommenterar beslutet så här:

− En majoritet av Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar arbetar inom en hälso- och sjukvård och omsorg som just nu är under extremt tryck på grund av coronakrisen. De jobbar under stor press och under förhållanden som ändras från dag till dag. I dagsläget vet ingen hur länge den här mycket ansträngda arbetssituationen kommer att hålla i sig, men vad vi redan nu vet är att efterfrågan på rehabilitering och därmed våra medlemmars kompetens kommer att vara stor även i efterspelet av coronapandemin. Arbetsterapeuter i hälso- och sjukvården och omsorgen kommer inte att få det lugnare. För att verksamheterna ska fungera i höst, vid en eventuell andra våg av covid-19 och i pandemins efterspel, är personalens möjlighet till återhämtning av yttersta och största vikt, inte minst för patientsäkerheten. Genom våra senaste arbetsmiljöundersökningar vet vi att arbetsterapeuters arbetssituation redan var ansträngd. Under dessa exceptionella förhållanden har man känt och tagit ansvar och tänjt ytterligare på sina gränser. Därför är vi skyldiga att värna om deras rätt till återhämtning och så bra förutsättningar som möjligt, säger Ida Kåhlin.

Sedan mitten av mars har diskussioner pågått mellan centrala parter om en reglering av undantag från semesterreglerna 2020 med anledning av coronakrisen. Arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona har lyft behovet av att skapa ordning och reda på lokal nivå och att säkerställa att de anställda som jobbar i oerhört ansträngda verksamheter får behövlig vila och återhämtning.

Viktigast för arbetsgivarsidan att reglera har varit en kortare tid för att meddela semesterförläggning (en månad istället för två) samt att förlänga perioden för den så kallade huvudsemestern. Huvudsemesterperioden är enligt villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser månaderna juni−augusti. Huvudsemester kan även förläggas till månaderna maj och september efter lokal förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL).

Förhandlingarna har till slut lett fram till ett förslag som de fackliga parterna gått med på att ta upp för prövning i sina högsta beslutande organ. I slutförslaget finns möjlighet för arbetsgivarna att förlägga huvudsemestern till december. Skälet till det är att arbetsgivarparterna bedömde att det skulle vara omöjligt för många verksamheter att förlägga någon semester alls i maj och att perioden därför skulle bli för kort. Tanken bakom december som alternativ förläggningsmånad var att semestern då skulle kunna kombineras med jul- och nyårsledighet för en längre sammanhängande period. I förslaget låg en ekonomisk ersättning för de medarbetare vars huvudsemester flyttas till december.

Den 21 april beslutade AkademikerAlliansens representantskap att tacka nej till förslaget om semesteröverenskommelse. Nedan redogörs för huvudskälen bakom beslutet.

  • Förläggning av huvudsemestern till december är mycket negativ för våra medlemmar. En ekonomisk ersättning kan i de flesta fall inte uppväga flytt av sommarsemester till december.
  • Om syftet är att anställda som har jobbat intensivt under lång tid ska få erforderlig vila och återhämtning är det alldeles för långt till december.
  • Att vara ledig de första veckorna i december och jobba när skolorna är stängda kan göra det mycket svårt för barnfamiljer att få ihop vardagen.
  • Semesterfrågor kommer att behöva hanteras lokalt, men det är bättre att göra det genom lokala överenskommelser. Det är mycket svårt att sätta en central prislapp på vad flyttad huvudsemester är värd, eftersom olika yrkesgrupper och verksamheter har så olika förutsättningar.
  • Om en andra våg av smittspridning kommer till hösten/vintern kan möjligheten att vara ledig i december påverkas och då kommer detta avtal ändå inte lösa problemet i de mest utsatta verksamheterna.
  • Semesterlagen och kollektivavtalet har tydliga regler kring semesterförläggning och vi anser att dessa är tillräckliga i rådande läge. AkademikerAlliansen utgår från att arbetsgivarna har en god och långsiktig planering för bemanningen och att de planerar verksamheten utifrån att våra medlemmar ska få vila och återhämtning.

Situationen i landet är mycket allvarlig, inte minst i många regioner och kommuner. Alla behöver bidra till att verksamheterna löper på så smidigt som möjligt. Vi vet att våra förbunds medlemmar vill ta sitt ansvar i denna krissituation och hjälpa till på det bästa sätt de kan. Men det är viktigt att detta sker inom ramen för gällande lagar, kollektivavtal och anställningsavtal. AkademikerAlliansen anser att frivillighet vad gäller semesterförläggning alltid ska vara den första lösningen, och att frivilligheten ska löna sig genom ekonomisk ersättning. Denna går dock inte att sätta ett centralt pris på, den är beroende av de lokala förutsättningarna och behoven.

Om du som medlem får en fråga från din arbetsgivare om att flytta din semester och är osäker på hur du ska göra, kan du kontakta din fackliga företrädare eller den fackliga rådgivningen på Sveriges Arbetsterapeuter på 08–507 488 00 eller medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se

På Min sida finns förbundets samlingssida från vilken du når all coronarelaterad information.