AkademikerAlliansen säger nej till slutbud

AkademikerAlliansens representantskap beslöt den 18 november att inte anta ett slutbud från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona, avseende förändrade allmänna villkor för medlemsförbundens sammanlagt cirka 67 000 medlemmar. ”Vi anser att våra medlemmar får bättre villkor genom att ligga kvar i nuvarande allmänna villkorsavtal”, säger Anitha Wijkström, ordförande i AkademikerAlliansens representantskap.

Av central betydelse för beslutet att inte anta SKR:s och Sobonas samlade bud har varit förslaget om införande av en ny tidsbegränsad anställningsform, projektanställning, som kan användas under en period upp till fyra år. Anställningsformen finns inte i Lagen om anställningsskydd och kan innebära privatekonomiska svårigheter för arbetstagaren vid exempelvis ansökan om banklån eller vid bostadssökande.

– Vi vill minska användandet av visstidsanställningar för akademiker inom den kommunala sektorn och kan inte acceptera den anställningsformen, säger Kristina Hultman, som är vice ordförande i AkademikerAlliansen och förste vice ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter.

Beslutet innebär att medlemmarna i AkademikerAlliansens förbund även fortsättningsvis omfattas av nuvarande villkorsavtal, Allmänna Bestämmelser 17, till skillnad från Sveriges Kommunalarbetarförbund, Akademikerförbundet SSR, Vision samt Sveriges Läkarförbund som alla har tecknat ett nytt kollektivavtal avseende allmänna villkor, AB 20.

Representantskapet har gjort en helhetsbedömning av det bud som presenterats av SKR/Sobona och det beslut som fattades var enhälligt. Det är flera frågor som har varit avgörande för AkademikerAlliansens ställningstagande.

AkademikerAlliansen vill verka för trygga anställningsformer med attraktiva och konkurrenskraftiga villkor för att Sveriges kommuner, regioner samt kommunala företag ska kunna behålla, utveckla och vårda kompetens från akademikergrupperna. 

AkademikerAlliansens yrkanden kvarstår och organisationen arbetar vidare inom ramen för sitt tillsvidareavtal för att öka attraktiviteten för akademiker att verka inom välfärdssektorn.

Fakta:
AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoförbund och förhandlar centrala kollektivavtal inom kommunal sektor.