Nyheter 2020

December 2020

Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar delseger och statlig utredning om införande av MAR i alla kommuner

2020-12-22

Regeringen meddelade den 22 december att Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur en äldreomsorgslag skulle kunna se ut. Den nya lagens syfte är att stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Bland annat ska utredningen undersöka om och hur ett införande av medicinskt ansvarig för rehabilitering i varje kommun skulle se ut.

Läs mer

Erfarenhetsutbyte kring arbetsterapi och covid-19

2020-12-22

Sedan i våras anordnar förbundet regelbundna erfarenhetsbyten via Teams för alla utvecklingsintresserade arbetsterapeuter som vill dela erfarenheter kring covid-19. Nu finns möjlighet att i efterhand se presentationen från den 2:e december då Lisa Brändström, leg. arbetsterapeut och vårdutvecklare, berättade om arbetsterapeutens roll i sjukskrivningsprocessen i samband med covid-19. Nästa tillfälle är den 12 januari, vill du vara med?

Läs mer

Mötet med MTP-rådet – grund för bättre framtida beslutsprocesser

2020-12-16

Förbundet hade den 16 december en dialog med representanter från MTP-rådet och framförde våra synpunkter med krav på att dra tillbaka beslutet om avrådan angående tyngdtäcken och att göra om processen. Resultat av mötet blev att frågan kommer att tas tillbaka till rådet och att vi som profession i framtida beslutsprocesser kring hjälpmedel kommer att bli involverade.

Läs mer

Nytt instrument från Akademin: EDAQ

2020-12-16

Nu lanserar Akademin "Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö – utan eller med hjälpmedel/vardagsredskap/annan metod (EDAQ)", som används främst med personer med rörelseorganens sjukdomar, till exempel reumatologisk sjukdom eller annan kronisk sjukdom. Författare är Ulla Nordenskiöld, PhD vid Göteborgs universitet, och Mathilda Björk, professor vid Linköpings universitet.

Läs mer

MAR och hjälpmedel lyfts i remissvar

2020-12-14

I de senaste remissvaren till regeringen lyfter Sveriges Arbetsterapeuter bland annat de viktiga frågorna om att utreda behovet av en Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, i alla kommuner samt ökad användning av välfärdsteknik och hjälpmedel som en viktig förutsättning för delaktighet.

Läs mer

2020 med förbundet – årets höjdare!

2020-12-11

I den här filmen summerar vi året som gick och plockar fram några av de riktiga ”höjdarna”. 2020 blev ett år som inget annat. Som förbund har vi fått tänka nytt och arbeta digitalt och på avstånd. Vi har gett oss in i debatten, varit med och påverkat och genom våra medlemmars spetskompetens verkligen gjort avtryck – hela året i hela landet!

Läs mer

Bredare uppslutning stärker överenskommelsen ytterligare

2020-12-04

IF Metall och Kommunal ansluter sig idag till den överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som 16 oktober tecknades mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Läs mer

Enkät om förskrivning av tyngdtäcken – vi behöver dina erfarenheter!

2020-12-03

Sveriges Arbetsterapeuter har de senaste veckorna arbetat intensivt för att MTP-rådet ska dra tillbaka sin avrådan gällande subventionering av tyngdtäcken och göra en ny bedömning. I november skickade vi en skrivelse till rådet och fick då till stånd ett tidigarelagt möte den 16 december för att framföra våra synpunkter. I vårt pågående förberedelsearbete inför mötet behöver vi nu din hjälp genom att du svarar på en kort enkät!

Läs mer

Förhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutade

2020-12-01

Saco-S och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om flera gemensamma framåtsyftande arbeten, om bland annat anställningsskydd, pensionsavtalet, PA 16, och statistikavtalet. Omställningsavtalet har utökats till att omfatta även de som på grund av sjukdom blir uppsagda.

Läs mer

Ny analys av hur pandemin påverkar kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården

2020-12-01

I Nationella vårdkompetensrådets analys presenteras konsekvenser av pandemins första våg på kompetensförsörjningen i vården och även, för att driva på önskvärd utveckling, förslag på åtgärder som kan förbättra situationen nu under pågående pandemi men också på längre sikt.

Läs mer

Blekinge tog hem Kretskampen!

2020-12-01

Trots att Gotland länge låg i topp blev det på upploppet Blekinge som tog hem årets kretskamp med en svarsfrekvens på 68 procent bland medlemmarna. Blekingeborna är verkligen intresserade av lönefrågor!

Läs mer

Månadens bok: Juridik för legitimerade arbetsterapeuter

2020-12-01

Boken som varje arbetsterapeut och arbetsterapeutstudent bör ha tillgång till, "Juridik för legitimerade arbetsterapeuter", köper du som medlem med 20 procents rabatt på medlemspriset under december 2020.

Läs mer