De vinner kvalitetsutmärkelsen 2019

Ida Kåhlin, förbundsordförande, på plats i Göteborg för att gratulera vinnarna Johanna Blomstrand och Maria Stenvall.

Stort grattis till Arbetsterapi och fysioterapiverksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som tilldelas kvalitetsutmärkelsen 2019.

Motivering

Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsutmärkelse 2019 tilldelas Arbetsterapi och fysioterapiverksamheten, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg för deras förbättringsarbete Radiusmottagningen – Ett samlat, effektivt omhändertagande med ökad kvalitet för patienten.

I verksamheten har ett nytt arbetssätt utvecklats för personer med icke-kirurgiskt behandlad radiusfraktur. I syfte att nå ett effektivare arbetssätt har professioners kompetens nyttjats på ett effektivare sätt med ett direktspår till arbetsterapeut och fysioterapeut vid uppföljningen. Ett resultat efter förändringen är att 70 % av patienterna träffar arbetsterapeut/fysioterapeut direkt. En tryggare vårdkedja för personen och ökad kvalitet i omhändertagandet har även varit målet. Resultatet av utvärderingen visar på en stor patientnöjdhet, där 100 % är nöjda med återbesöket. Personerna känner sig även tryggare, är bättre informerade och uppger färre komplikationer.

Förbundet vill särskilt lyfta fram:

  • Arbetet visar på ett gott exempel på där man på ett strukturerat sätt utvecklat verksamheten för att använda rätt kompetens på rätt plats för möta upp mot personernas behov.
  • Att tillvägagångssättet i förbättringsarbetet är tydligt beskrivet.
  • Att förbättringsarbetet är implementerat i ordinarie verksamhet.
  • Att resultatet av förbättringsarbetet bidragit till att personerna känner sig nöjda, tryggare och bättre informerade.

Om utmärkelsen

För att kunna uppnå en god och säker arbetsterapi är det viktigt att arbeta med kvaliteten på arbetsterapins insatser och tjänster. Varje år delar Sveriges Arbetsterapeuter ut en kvalitetsutmärkelse till en verksamhet som arbetat med att förbättra och bidra till en ökad personcentrering och där arbetsterapeuter haft en bidragande roll.