Tjänstepension för anställda i kommun och landsting behöver förbättras

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och AkademikerAlliansen, där Sveriges Arbetsterapeuter ingår, har begärt förhandling om förbättrad tjänstepension.

Kommun- och landstingssektorn är den enda stora sektor där den avgiftsbestämda* tjänstepensionen inte har förbättrats. Därför har Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och AkademikerAlliansen begärt förhandling för bättre tjänstepension, som ska gälla intjänanden från och med 2020 för samtliga tjänstepensionsavtal som innehåller avgiftsbestämd del inom kommun- och landstingssektorn.

– För oss som fackförbund är det viktigt att anställda ska känna sig trygga med sin tjänstepension och därför har vi i AkademikerAlliansen tillsammans med Kommunal och OFRs kommunala förbundsområden överlämnat likalydande förhandlingsframställningar till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona om förbättrad tjänstepension, säger Carl Eos, förhandlingschef på Sveriges Arbetsterapeuter.

Förbättringar har under senare tid införts på bred front inom andra sektorer, vilket gjort att anställda inom kommuner och landsting halkat efter. Nuvarande tjänstepension är inte konkurrenskraftig och gör sektorn mindre attraktiv för anställda i en tid där rekryteringsbehovet är mycket stort för lång tid framåt.

De fackliga organisationerna inväntar nu svar från arbetsgivarna. Därefter kommer förhandlingar att inledas.

* Med avgiftsbestämd tjänstepension menas att arbetsgivaren betalar ett belopp till en tjänstepensionsförsäkring. Den anställde kan välja placering i någon av de försäkringar som erbjuds hos utvalda försäkringsgivare.

AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan för akademiker på den kommunala och landstingskommunala sektorn. De driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta som motparter.

Organisationen tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldralediget och pension.

AkademikerAlliansen består av 17 Sacoförbund, varav Sveriges Arbetsterapeuter är ett. Tillsammans företräder de cirka 55 000 akademiker.