Regeringen utreder studenters hälsa

Efter att en rapport från Folkhälsomyndigheten visar att fler studenter än yrkesverksamma i samma ålder upplever psykisk ohälsa, tillsätter regeringen nu en utredning för att kartlägga och komma med förslag på hur studenters hälsa ska förbättras.

Rapporten från Folkhälsomyndigheten från september 2018 visar att nästan varannan student uppger besvär av ängslan, oro eller ångest, jämfört med var tredje yrkesverksam. De flesta har lättare besvär, men 10 procent av studenterna och 5 procent av de yrkesverksamma uppgav att de hade svåra besvär, och besvären är vanligare bland kvinnor.

Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som får uppdraget att kartlägga hur universitet och högskolor arbetar med studenthälsovård.

– Jag tror alla som studerar känner någon som mår riktigt dåligt. Sveriges Arbetsterapeutstudenter har under lång tid uppmärksammat frågan, bland annat som en del av Saco studentråd. Det är bra att regeringen äntligen utreder hur lärosätena sköter studenthälsan. Man ska inte bli sjuk av att studera, säger Hanna Svensson, studentombudsman på Sveriges Arbetsterapeuter.

UKÄ ska presentera sina slutsatser den 31 december 2020.

Läs regeringens pressmeddelande.

Läs Folkhälsomyndighetens rapport Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter.