Oroande brist på arbetsterapeuter

Den 28 februari offentliggjorde Socialstyrelsen sin rapport ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2019”. Resultatet är tydligt. Den samlade behovsbedömningen, baserad på såväl Socialstyrelsens enkät till landets regioner som på bedömningar gjorda av Arbetsförmedlingen, SCB, Saco samt Sveriges Arbetsterapeuter, visar på en brist på arbetsterapeuter över hela landet.

Enligt Socialstyrelsens rapport uppskattar vissa regioner sitt rekryteringsbehov till hela 20 arbetsterapeuter och i ett nationellt perspektiv finns ett sammanlagt behov av och ekonomiska möjligheter för att anställa ytterligare 75 helårsarbetande arbetsterapeuter.

– Denna siffra inkluderar dock endast det behov som anges i regiondriven hälso- och sjukvård och inte behoven inom den kommunala sektorn, där mer än femtio procent av Sveriges arbetsterapeuter idag arbetar, vilket indikerar att det verkliga behovet är än större, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Både på kort och på lång sikt är den bristande tillgången på arbetsterapeuter ett hot mot att personer ska få de insatser de behöver och har rätt till, en brist som inte bara leder till stort lidande för individen och dennas närstående utan också till stora kostnader för samhället.

– Brist på arbetsterapeuter riskerar att leda till ökad fysisk och psykisk ohälsa i befolkningen, förlängda sjukskrivningsperioder, fler fallskador, fler hemtjänsttimmar och längre vårdtider i slutenvård, säger Ida Kåhlin.

Sveriges Arbetsterapeuter är djupt oroade över denna situation och anser att det skyndsamt behövs resurser till fler grundutbildningsplatser vid våra lärosäten. En ökning med tio platser per lärosäte skulle räcka för att täcka det akuta behov som finns inom regionernas hälso- och sjukvård, men utifrån ett större samhällsperspektiv skulle ytterligare platser behövas.