Ny förhandling om kompetensutveckling och omställning

SKL, Sobona och de fackliga organisationerna inom kommunal och regional sektor inleder nu förhandlingar för att stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning.

– För oss, som professions- och fackförbund, handlar det om att stärka de anställdas möjligheter till yrkeslivslångt lärande, kompetensutveckling och rättvisa omställningsmöjligheter. Vi anser att det är en partsfråga och inte en fråga för lagstiftning, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

− Svensk arbetsmarknad förändras i hög takt och kommer att fortsätta göra det. Vi ser behov av att förbättra möjligheterna till ett livslångt lärande och kompetens- och karriärväxling. Parterna i kommunal sektor tar därför ett gemensamt ansvar för att möta framtidens utmaningar på arbetsmarknaden med de nya arbetssätt som välfärden behöver, säger Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Parterna har sedan 2016 arbetat med att stärka individer och verksamheter genom överenskommelsen Tidig Lokal Omställning (TLO-KL) och genom verksamhetsanpassade turordnings- och företrädesrättsbestämmelser.

− Vi har redan tidigare träffat överenskommelser om omställning med  tydliga kompetensutvecklingsinslag och turordning som ligger i framkant. Nu tar vi ytterligare steg för att modernisera och anpassa avtalen efter dagens arbetsmarknad och de stora kompetensförsörjningsbehov vi har de kommande decennierna. Vi som parter på kommunal sektor är bäst lämpade att avgöra vad sektorn behöver, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKL:s förhandlingsdelegation.

Ytterligare en viktig del i förhandlingarna handlar om det livslånga lärandet. Nya system och en infrastruktur för livslångt lärande behöver utvecklas för att möjliggöra för anställda att fortbilda, utbilda och omskola sig.

− Vi behöver samverka mellan arbetsmarknadens parter och staten. Som parter tar vi ansvar för spelregler och moderna avtal. Staten bör stödja parternas arbete för ett livslångt lärande, genom att bidra till flexiblare utbildningssystem, som är anpassade till ett livslångt lärande. Staten bör också bidra till bättre ekonomiska möjligheter för ett förlängt arbetsliv med möjligheter till karriär- och kompetensutveckling, säger Joakim Larsson.

Fakta

I förhandlingarna deltar arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona samt de fackliga organisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, OFRs förbundsområde Läkare, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen.