Nu finns informationsmaterial om SIP för äldre

Uppdrag Psykisk Hälsa lanserar nu ett omfattande informationsmaterial om Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre, i syfte att öka kunskapen om SIP hos dem som arbetar inom vård och omsorg.

Syftet med Samordnad Individuell Plan (SIP) är att personer i högre grad ska kunna påverka sin egen vård och omsorg och att stödet samordnas på ett effektivt sätt. Om den, ofta spridda, hjälp som den äldre personen behöver samordnas så ska en SIP upprättas, enligt lag sedan 2010, men endast 14 % av personer över 70 år har kännedom om SIP (enligt en nyligen genomförd SIFO-undersökning). Och bara en av tio äldre som själva anser sig ha behov av samordning har fått en SIP.

En bra SIP innebär att individen, anhöriga och personal kan känna sig trygga i vetskapen om att individen får rätt stöd från rätt håll. SIP skapar:

  • En helhetsbild av vad den äldre behöver i form av vård och insatser
  • Delaktighet och medverkan för individen
  • Tydlighet kring vem som har ansvaret för att göra vad

Informationsmaterialet är utformat i olika moduler för att enkelt kunna planera och genomföra utbildningar i SIP för personal och för att informera chefer och förtroendevalda. Det finns filmer, metodstöd, talarstöd, informationsblad, handböcker, checklistor, med mera. Allt material är fritt att använda.

Uppdrag Psykisk Hälsa, som står bakom materialet, är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).