Ny rapport och nytt metodstöd ska främja digital delaktighet

För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället, krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighets rapport "Från digital teknik till digitalisering".

I rapporten redovisar Myndigheten för delaktighet, MFD, regeringsuppdraget att stödja kommunerna i att använda digital teknik för att främja individens rättigheter och möjlighet till ökad delaktighet, självständighet och självbestämmande.

– MFD:s rapport ger exempel på hur digital teknik kan underlätta för många människor, men också skapa ett utanförskap när samhället alltmer bygger på digitala lösningar. Hinder som att inte ha tillgång till internet och smarta telefoner och otillgänglighet i webbgränssnitt måste undanröjas, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Det krävs ett aktivt arbete att förebygga de hinder som kan uppstå. MFD har därför också tagit fram ett metodstöd för kommunernas biståndsbedömare. Det webbaserade metodstödet Digitalt bistånd ger verktyg för att involvera den som söker bistånd i handläggningen, för att öka förståelsen för vad tillgänglighet är och för att dokumentera den enskildes önskemål om integritet. Genom exempel på digital teknik för att styra vem som får tillträde till det egna hemmet illustreras både möjligheter och de hinder som kan undanröjas.