Inga överraskningar i budgeten

I dag överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Förbundsordförande Ida Kåhlin kommenterar några punkter, speciellt intressanta ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.

  • Regeringen lägger 300 miljoner kronor extra på barn- och ungdomspsykiatrin. Ifjol fick bara en tredjedel av barnen som söker psykisk vård en första bedömning inom 30 dagar.​​ Enligt finansminister Magdalena Andersson, som presenterade budgetpropositionen, är målet en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Samtidigt skjuter man till nästan en halv miljard till skolan – för fler lärarassistenter och ett förstärkt stöd för en likvärdig skola. Sammanlagt en jättebra satsning, säger Ida Kåhlin.

– Däremot saknar vi en satsning på en utökad elevhälsa. Arbetsterapeutisk kompetens i elevhälsan kan ge alla elever tillgång till det stöd de har behov av och rätt till i skolan, insatser som är avgörande för att förebygga såväl fysisk som psykisk ohälsa.

  • Utöver skattesänkningar för personer över 65 vill regeringen lägga 950 miljoner på direkta insatser för äldre. Kommunerna får ett brett mandat att genomföra insatser för bland annat bättre demensvård, riktade insatser mot ensamhet, investeringar i nya äldreboenden och digitalisering inom äldreomsorgen. Förhoppningen är att fler mindre kommuner ska kunna ta del av digitaliseringen.

– Det är bra att vi kan sprida och använda välfärdsteknik i hela landet. Men det behövs mer satsningar för att säkerställa kvaliteten på den kommunala hälso- och sjukvården, exempelvis genom MAR i alla kommuner och tillräcklig kompetensutveckling.

  • Det ska införas en skyldighet för landsting att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter. Koordineringsinsatserna ska ges efter behov för att främja återgång i arbete. Däremot vill regeringen inte reglera kompetenskraven för att få utföra koordineringsinsatser.

– Ett nationellt införande av koordineringsinsatser främjar ett mer jämlikt stöd till återgång i arbete över hela landet. Vi hoppas att arbetsterapeutisk kompetens kan användas vid insatserna, så som redan sker bland rehabiliteringskoordinatorer på olika håll i landet i dag.

  • 100 miljoner kronor går till karriärtjänster för specialistsjuksköterskor. Vilka det berör specificeras inte, men det ska handla om ett lönepåslag efter en vidareutbildning – i både regioner och kommuner.

– Nu vill vi se motsvarande satsningar för andra vårdprofessioner. Det måste löna sig att bli specialistarbetsterapeut, säger Ida Kåhlin.