Funktionshinderrörelsens oro måste tas på allvar

Sveriges Arbetsterapeuter ser att flera av de förändringar som föreslås i LSS-utredningen riskerar att påverka möjligheten för barn och vuxna med funktionsnedsättningar att kunna vara självständiga och delaktiga i sina dagliga liv och i samhället.

Torsdagen den 10 januari överlämnade den särskilda utredaren Gunilla Malmborg betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen. Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av utredningens förslag. LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor och en möjlighet att leva som andra. Personer med funktionsnedsättning ska helt enkelt ges samma möjligheter att förverkliga sig själva och leva sina liv på det sätt de själva önskar.

Sveriges Arbetsterapeuter anser att det är viktigt att en lag som LSS ses över med jämna mellanrum, nogsamt analyseras och utreds så att den på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt uppfyller sitt syfte – men det måste göras med målsättningen att välfärden ska utvecklas.

Den senaste tiden har vi uppfattat att stora delar av funktionshinderrörelsen är starkt oroad över de förslag som lämnas i utredningen. Vi har förståelse för den oron. Vi ser att flera av de förändringar som föreslås riskerar att påverka möjligheten för barn och vuxna med funktionsnedsättningar att kunna vara självständiga och delaktiga i sina dagliga liv och i samhället. Ett exempel på ett sådant förslag är att barn och ungdomar under 16 år ska hänvisas till stöd från kommunen. En uppenbar risk med detta är att det kommer att uppstå stor ojämlikhet mellan kommuner, något som inte är acceptabelt. Utredningen innehåller även förslag som vi ser positivt på, exempelvis att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans.

– Som företrädare för legitimerade arbetsterapeuter, en av de välfärdsprofessioner som ofta kommer i kontakt med de personer som omfattas av LSS, förutsätter jag att regeringen i den fortsatta hanteringen av utredningens förslag tar funktionshinderrörelsens oro på största allvar, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter och fortsätter: Vi kommer självfallet i vår egenskap av professionsförbund att bevaka och analysera de förslag som lämnats, både utifrån hur de påverkar våra medlemmar direkt och hur de kan slå mot enskilda individers möjligheter och förutsättningar.