Här är förbundets nya styrelse

En gruppbild på förbundsstyrelsen
Från vänster: Mika Levin-Smeds, Maria Sjöberg, Annika Lexén, Katarina Rydberg, Kristina Hutlman, Emma Jansdotter, Karolina Behrnsten, Ida Kåhlin, Sofie Ivarsson, Ann-Charlotte Kassberg. Foto: Jonas Malmström

Fullmäktige bjöd på en stor portion framåtanda med personliga invigningstal från en prominent talarlista, beslut om en ny vision med nya fokusområden samt utdelning av förbundets första vinnare av inspiratörsutmärkelsen.

Under två dagar, den 15 och 16 november, genomfördes förbundets fullmäktige för att staka ut vägen för de kommande tre åren, bland annat med beslut om en ny vision med nya fokusområden.

Socialminister Annika Strandhäll (S) invigningstalade och tog upp flera positiva saker, bland annat att vården behöver ta vara på den mångfald av professioner som finns och att vårdgarantin blir professionsneutral från 1 den januari. Hon tog även upp att vi står inför en enorm välfärdsutmaning och att vi behöver utbilda fler arbetsterapeuter. Något som även förbundet driver hårt.

Sacos ordförande Göran Arrius tog vara på att arbetsterapeuter gör skillnad i arbetslivet och inom hälso- och sjukvården men också att utbildning måste löna sig och belyste problemen med de höga sjukskrivningstalen bland kvinnor i offentlig sektor. Han menade att en ohållbar arbetsmiljö måste tas på allvar. Han passade även på att tacka förbundets kanslichef Ulrika Larsson som går i pension i vår.

”Vad kan jag få hjälp med för att känna att livet är meningsfullt?” Det kanske mest personliga talet stod Acko Ankarberg (KD), ordförande i socialutskottet, för. Hon berättade om den stroke hon fick, om hennes kamp att få livet och vardagen att fungera. Något som vi arbetsterapeuter vet vad det handlar om och känner starkt för.

Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige, var även hon mycket personlig i sitt tal. Elisabeth är också utbildad arbetsterapeut och har, som hon själv säger ”arbetsterapi i blodet”. Men bekymrar sig om yrket ”som ofta tyvärr kommer i skymundan” ”eftersom vi jobbar med vardagen”. ”Men det förstår inte människor förrän man upptäcker att vardagen inte fungerar.” Klokt!

För första gången någonsin delades förbundets Inspiratörsutmärkelse ut. Jossan & Tessan prisades för den banbrytande podden och instagramkontot Vardagsliv med Jossan och Tessan och Mika Smeds för det enastående arbete han lägger ner i bloggen och instagramkontont Arbetsterapisverige.

Invigningen avslutades med skönsång från ett femtiotal åttondeklassare från Nacka musikklasser.

Några beslut i kortformat:

  • Fullmäktige antar den nya Visionen, strategier och fokusområden för perioden 2019–2021 med mindre justeringar.
  • Fullmäktige väljer att ta bort den regel som hindrar medlem att få individuell förhandlingshjälp först efter sex månaders medlemskap.
  • Fullmäktige beslutar att under 2019–2021 inrätta professionsstrateger i de lokala kretsarna. Kvalitetsombuden och kretskommunikatörerna tas bort.
  • Fullmäktige beslutar att medlemsavgiften för studenter ändras till 200 kr för hela studieperioden.
  • Fullmäktige antar valberedningens förslag till ny styrelse i Sveriges Arbetsterapeuter: Ida Kåhlin, ordförande, Kristina Hultman, 1:e vice ordförande, Karolina Behrnsten, 2:e vice ordförande samt ledamöterna Sofie Ivarsson, Emma Jansdotter, Ann-Charlotte Kassberg, Annika Lexén, Qarin Lood, Katarina Rydberg, Mika Levin-Smeds och Maria Sjöberg.

Kort om motionerna

I motion nr 1 lägger Jämtlandskretsen förslag på förkortad arbetstid med bibehållen lön. Kretsen hänvisar till en studie från Stressforskningsinstitutet där man åberopar de tydliga hälsoeffekter av att förkorta arbetstiden till sex timmar. Förbundet är positivt till försök med nedkortad arbetstid men att sådana initiativ utgår från verksamhetens behov och förutsättningar samt att det sker i dialog mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Styrelsen i Västerbottenskretsen föreslår i motion nr 2 att tillsätta en grupp för att bereda ett namnbyte från arbetsterapeut till Aktivitetsterapeut. Fullmäktige beslutar att vi ska fortsätta att sätta titeln arbetsterapeut på kartan. Bland annat har vi under fullmäktigeperioden synts med över 50 debattartiklar i olika tidningar. Vi har kommit långt och ska fortsätta på den inslagna vägen; därför avslog fullmäktige motionen.

I motion nr 3 föreslår en medlem en mer aktiv lobbyverksamhet och informationskampanjer om arbetsterapeutens roll riktad till chefer och arbetsplatser. Fullmäktige avsåg att fortsätta vårt strategiska arbete med att synas i debatten, både på lokal- och riksnivå men påpekade att samtidigt måste alla – enskilda medlemmar, förtroendevalda och förbundsanställda - gemensamt sprida vårt budskap.

Arbetsterapeuter måste få bättre möjligheter vid upphandlingar. I motion nr 4 förslår en medlem ett ökat tryck mot landsting för att ge bättre chans att samarbeta med landsting vid upphandlingar. På så sätt skulle antalet egenföretagande arbetsterapeuter öka. Fullmäktige beslutade att förbundsstyrelsen ska arbeta aktivt för att egenföretagande arbetsterapeuter ska ges möjligheter att var med vid upphandling av arbetsterapitjänster.

Kretsarnas ekonomiska hantering ser ut att skilja sig. Kretsstyrelsen i Uppsala önskar motion nr 5 förenkla ekonomin för kretsarna för kretsens kassor. Fullmäktige delar uppfattningen och gav uppdraget att förbundet ska jobba för att hitta en lösning för kretsarnas ekonomi. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn som svarar upp mot kretsarnas behov.

I motion nr 6 lyfte Skånekretsen upp problem med bristande kompetensutveckling för arbetsterapeuter i kommuner och fick fullmäktiges stöd i och med antagandet av propositionen om yrkeslivslångt lärande. Den tydliggör förbundets syn och krav på kompetensutveckling inom alla verksamheter, både när det gäller lärande i vardagen och fortbildning.

Skånekretsen förslår i motion nr 7 bland annat att förbundet skulle ta fram riktlinjer och planer för vad som ska gälla vid anställning av studentmedarbetare i Skånes kommuner och Region Skåne. Fullmäktige avslog yrkandena eftersom man anser att det inte är förbundets ansvar att komma med lokala riktlinjer i det som ändå finns reglerat i lag och avtal. Dessutom kan de lokala förutsättningarna se olika ut.

Kronobergskretsens motion, nr 8 ordningen, om sänkt medlemsavgift för förtroendevalda fick inte fullmäktiges stöd. Även om bakgrunden till motionen var att uppmuntra fler medlemmar att ta på sig ett fackligt uppdrag, menar fullmäktige att det skulle skicka fel signaler. Grundregeln behöver vara att alla medlemmar är jämlika och betalar samma avgift.

I sista motionen, nr 9, vill Örebrokretsen ha mer aktivt stöd i att driva frågan om högre löner i regionerna, eftersom det kan skilja flera tusen kronor mellan kommunernas och regionernas arbetsterapeuter. Fullmäktige beslutade att förbundet ska kraftsamla för att arbetsterapeuters löner och möjlighet till lönekarriär ska öka. Med utgångspunkt i framtagandet av en gemensam lönestrategi kommer stödet till enskilda medlemmar och lokala förtroendevalda att öka.